Aktiespararnas råd: ”Avvakta – finns förväntningar om högre bud”

wysiwyg_image

Aktiespararnas bedömning är att 75 kronor är ett bud med en accepterbar premie. Nuvarande börskurs vittnar dock om att det finns förväntningar i aktiemarknaden om ett högre bud.

Då Cinnober-aktien i skrivande stund handlas på kurser runt 77 kronor vill förbundet uppmärksamma medlemmarna på möjligheten att sälja över börs till ett högre pris än i budet. Sannolikheten för en höjning av budet eller ett konkurrerande bud är svårbedömd.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera att:

– Den som säljer över börs, i stället för att acceptera budet från Nasdaq, skulle inte få ta del av en eventuell budhöjning från Nasdaqs sida.

– 75-kronorsbudet innebär en premie om 22 procent jämfört med stängningskursen för Cinnobers aktie den sista handelsdagen innan budets offentliggörande.

– Nils-Robert Persson (styrelseordförande i Cinnober) och Peter Lenti (medgrundare och styrelseledamot), med tillsammans 18,3 procent av aktier och röster, avser acceptera budet.

– Nasdaqs bud rekommenderas av Cinnobers styrelse.

– Tre privata ägare, som samfällt äger cirka elva procent av Cinnober-aktierna, har i media uppgett att de säger nej till budet. Det torde betyda att en tvångsinlösen vore utesluten.

– Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, ett krav som dock kan överges.

– Anmälningstiden avslutas enligt nu kända uppgifter 14 december. Senast detta datum kan i normalfallet, genom skriftlig anmälan, accept återtas i budet.

– Nasdaq förbehåller sig rätten att förkorta acceptperioden i händelse av att den regulatoriska granskningen av budet så tillåter och förutsatt att avisering härom kan ske via pressmeddelande senast 14 dagar innan den nya acceptperiodens slutdatum. Att Nasdaq tar sig denna rätt anser Aktiespararna vara olämpligt. Det är viktigt att sparare som träffas av ett bud kan förutsäga budtidens längd.

– Försäljningsbeloppet ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen sker. Aktiespararna kräver att accepttiden förlängs så att de aktieägare i Cinnober som så önskar tillåts sälja sina aktier i budet under nästkommande år, dvs. 2019.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 15 november 2018

Joacim Olsson
verkställande direktör, Aktiespararna

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tel. 076–2806091

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararnas-rad-avvakta-finns-forvantningar-om-hogre-bud

Aktiespararna gillar budet: ”Attraktiv nivå”

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att acceptera 80-kronorsbudet från Kraftringen. Det är finansiellt skäligt och överstiger två konkurrerande bud. Mest lukrativt är det emellertid att sälja över börs så länge Skånska Energi-kursen på börsen överstiger budpriset. Möjlighet finns för övrigt att ångra tidigare inlämnad accept.

”Budnivån är attraktiv och Kraftringen torde vara den av budgivarna som har mest att vinna på att köpa Skånska Energi vars verksamhet kan integreras med Kraftringens”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Aktiespararna ber medlemmar notera:

– En budstrid föreligger mellan Acsnacs, Infranode och Kraftringen. De två förstnämnda har höjt sina initiala bud, men har hittills ej bjudit över Kraftringens bud på 80 kronor som är fem kronor högre än Infranodes senaste bud och åtta kronor högre än Acsnacs.

– Skånska Energis aktie handlas på börsen till en högre kurs än det högsta budet.

– Styrelsen för Skånska Energi har omprövat sina tidigare bud-rekommendationer. Nu förordar styrelsen Kraftringens bud.

– Acsnacs höjda bud om 72 kronor kontant kvarstår i skrivande stund. Anmälningstiden för det budet löper ut 8 oktober. På samma sätt kvarstår det konkurrerande budet från Infranode på 75 kronor för vilket accepttiden löper ut 15 oktober.

– Gjord accept av de lägre buden kan återtas innan de konkurrerande budgivarna hypotetiskt har meddelat att de fullföljer sina respektive bud eller, om sådant meddelande inte lämnas, senast kl. 17.00 sista dagen för accept vad avser Acsnacs bud och kl. 15.00 sista acceptdagen med avseende på Infranodes bud.

– Blankett för återkallande av något av buden kan hämtas på Skånska Energis webbplats.

– Vad gäller Kraftringens och Acsnacs bud så kräver de 90 procents acceptgrad och är villkorade av att inget bättre bud lämnas. För Infranodes bud krävs istället 50 procent. Då nämnda krav i samtliga fall kan frångås så kan potentiellt, oaktat vilken acceptgrad som uppnåtts i respektive bud, alla tre budgivare komma att fullfölja sina bud.

– Acceptfristen för Kraftringens nu aktuella bud beräknas avslutas 26 oktober.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 4 oktober 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91.

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-gillar-budet-attraktiv-niva

Aktiespararna nobbar budet: ”Finns högre”

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att inte acceptera 60-kronorsbudet på Skånska Energi från Acsnacs Energi. Det finns ett konkurrerande bud som är högre.

I morse offentliggjorde Infranode ett bud på 70 kronor per aktie på Skånska Energi som är tio kronor högre än det som tidigare lagts av Acsnacs Energi (nedan ”Acsnacs”).

Det konkurrerande budet har föranlett att Skånska Energis styrelse har omprövat sin tidigare rekommendation gällande Acsnacs bud. Styrelsen rekommenderar nu i stället Infranodes bud som är tio kronor högre.

”Nu återstår att se hur Acsnacs och eventuellt andra budgivare reagerar på det nya budet. Innan vi vet om det blir en budstrid avvaktar vi med att lämna sin rekommendation kring det nya 70-kronorsbudet”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Aktiespararna ber medlemmar notera:

– Skånska Energis styrelse rekommenderade initialt Acsnacs bud på Skånska Energi. Erik Penser Bank, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, fann att Acsnacs bud på 60 kronor var finansiellt skäligt.

– I skrivande stund kvarstår 60-kronorsbudet från Acsnacs. En inte omöjlig utgång är att det budet höjs. Alternativt kan Acsnacs bud dras tillbaka. Det kan också förlängas. I skrivande stund gäller att anmälningstiden för Acsnacs bud avslutas 28 september.

– Acsnacs bud förutsätter 90 procents acceptgrad och är villkorat av att inget konkurrerande bud lämnas. Dessa krav kan emellertid frångås, vilket kunde medföra att Acsnacs fullföljdes, det konkurrerande budet till trots.

– Gjord accept av budet från Acsnacs kan återtas innan Acsnacs har meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av Acsnacs, senast klockan 17.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla gjord accept av Acsnacs bud skulle också finnas vid en eventuell förlängning av acceptperioden för det budet.

– Acceptfristen för det nya, konkurrerande budet från Infranode beräknas löpa under perioden 24 september till 15 oktober.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 september 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-nobbar-budet-finns-hogre

Peter Malmqvist till Aktiespararna

wysiwyg_image

Finansanalytikern Peter Malmqvist har värvats till Aktiespararna, som ny chef för uppdragsanalystjänsten Analysguiden.

”Peter har en unik kunskap om hur såväl investerare som börsbolag tänker – och vet som krävs för att öka den ömsesidiga nyttan”, säger Joacim Olsson, Aktiespararnas vd.

”Vi vill ge våra bolag mer än enbart analys genom att erbjuda en effektiv informationsstrategi som gör att bolagen når fram genom informationsbruset”, säger Peter Malmqvist.

Peter Malmqvist behöver knappast någon närmare presentation. Han kommer närmast från en tjänst som chefsanalytiker på Remium. Han är även lärare i redovisning och finansanalys på Handelshögskolan i Stockholm, liksom ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening.

Samtidigt tillträder Channa Hirsch, som Aktiespararnas nya chef för företagsförsäljning.

”Rekryteringarna ger Aktiespararna bättre förutsättningar än någonsin att befästa och utveckla sin position inom investerarrelationer”, säger Joacim Olsson, Aktiespararnas vd.

På grund av nya EU-krav om mer transparens i finanssektorn växer marknaden för uppdragsanalys.

”Aktiespararna har en stark ställning bland privatsparare och ett mycket gott rykte på marknaden. Det är en fantastisk bra bas för fortsatt tillväxt inom uppdragsanalys”, säger Peter Malmqvist.

Channa Hirsch har gedigen säljerfarenhet inom media men har också framgångar som företagare på meritlistan.

”Aktiespararna har en mycket spännande kundportfölj och räckviddskanaler med rätt förutsättningar för att utveckla nya kreativa annonsformat och partnersamarbete”, säger hon.

Joacim Olsson igen:

”Med Channa Hirsch entreprenöriella driv och räckviddkunskap kan Aktiespararna bidra till att skapa ännu mer värde för kunderna.”

 Fakta: Analysguiden – fem framgångsrika år

Analysguiden består av redaktionellt material kring bolag och så kallade uppdragsanalyser. Uppdragsanalyser är en tjänst som bolagen själva betalar för och som görs av analysfirman Jarl Securities. Tjänsten lanserades 2013 och i dag använder runt 60 noterade bolag listade på Nasdaq OMX, First North, Spotlight Stockmarket eller NGM Analysguidens tjänst för uppdragsanalys. Målgruppen för analyserna är såväl privata småsparare som institutionella aktörer.

Kontaktuppgifter:

Joacim Olsson, vd för Aktiespararna

070-9691940

[email protected]

Peter Malmqvist, chef för Analysguiden

073-4439246

[email protected]

Channa Hirsch, försäljningschef B2B, Aktiespararna

0739-700610

[email protected]

https://www.aktiespararna.se/nyheter/peter-malmqvist-till-aktiespararna

Därför nobbar Aktiespararna budet på Victoria Park

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att inte godta Starwoods 34-kronorsbud på Victoria Park då budet inte återspeglar bolagets långsiktiga värde. Det föreligger därtill ett högre, konkurrerande bud från tyska Vonovia och börskursen överstiger i nuläget det pris som Starwood erbjuder.

Budpriset motsvarar en premie om endast 8 procent jämfört med stängningskursen på börsen den sista handelsdagen före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma:

 • Vonovia har lagt ett konkurrerande bud på 38 kronor per aktie. Vonovias bud rekommenderas av styrelsens budkommitté, i motsats till Starwoods.
 • Victoria Parks styrelses budkommitté avvisar budet från Starwood.
 • Förutsatt att Starwood betalar senast 4 juli har två av Victoria Parks styrelseledamöter genom närstående oåterkalleligen åtagit sig att sälja sina aktier i Starwood-budet på samma sätt som en handfull stora ägare. Nämnda grupp äger sammanlagt 22 procent av aktierna och 31 procent av rösterna i Victoria Park.
 • Starwood kräver 35 procents acceptgrad med avseende på antalet röster för att fullfölja budet, men det villkoret kan budgivaren komma att överge.
 • Det ursprungliga budet motsvarade 34,40 kronor, men efter att utdelning på 40 öre per aktie hade skett justerades budet till 34 kronor.
 • Gjord accept kan återtas innan Starwood meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av Starwood, senast klockan 15.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla avgiven accept finns också under en eventuell förlängning av acceptperioden.
 • Anmälningstiden avslutas 1 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 25 maj 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/darfor-nobbar-aktiespararna-budet-pa-victoria-park

Aktiespararna säger ja till kontantbudet på Orasolv

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budet på 30 öre per aktie som ME Dental har lagt på Orasolv. Då en snar och kraftig omvärdering av Orasolv-aktien ter sig osannolik bör budet accepteras. 

Budet innebär 67 procents premie relativt Orasolv-aktiens volymviktade snittkurs under den 3-månadersperiod som föregick budets tillkännagivande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

– Bolagets största ägare, Lectica AB, som äger drygt 15 procent av aktier och röster i Orasolv, har åtagit sig att acceptera budet såtillvida inte ett konkurrerande bud presenteras som är mer än 17,5 procent högre och inte matchas av ME Dental inom fem arbetsdagar.

– Budet rekommenderas av Orasolv-styrelsens budkommitté.

– Budgivaren kräver kontroll över minst 90 procent av samtliga aktier och röster i Orasolv för att fullfölja budet, men förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor.

– Anmälningstiden går ut 9 april.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 3 april 2018

Joacim Olsson 
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen 
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta: 
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-sager-ja-till-kontantbudet-pa-orasolv

Aktiespararna förordar budpliktsbudet på Nordax

wysiwyg_image

Nordeas profilstarke ordförande Björn ”Nalle” Wahlroos är ordförande även i Sampo.

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att acceptera budet på Nordax från Sampo och Nordic Capital. 60 kronor kontant per aktie innebär en godtagbar premie jämfört med aktiekursen före budspekulationerna tog fart.

Budpriset motsvarar en premie om 34,5 procent jämfört med stängningskursen på börsen den sista handelsdagen före offentliggörandet av Sampos förvärv av Nordaxaktier, vilket var startskott för budspekulationer.

Aktiespararna ber medlemmar notera:

 • Nordax styrelse rekommenderar budet.
 • Budgivarna ägde per 15 februari sammanlagt knappa 72 procent av aktier och röster i Nordax. Detta sedan en rad institutioner hade sålt till Nordic Capital utanför budet.
 • För budets fullföljande krävs tillstånd från konkurrensmyndigheter. Därtill måste Finansinspektionen godkänna Sampo som ägare för att budet ska kunna genomföras.
 • Mot bakgrund av att budet är förenat med villkor så har aktieägare som ingivit sin accept rätt att återkalla den.
 • Anmälningstiden avslutas 21 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 9 mars 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-budpliktsbudet-pa-nordax

Budpliktsbudet på Tobin Properties bör accepteras av medlemmar med liten riskaptit

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmar som har liten riskaptit att anta Klöverns budpliktsbud om 22,62 kronor kontant per aktie i Tobin Properties. Osäkerheten kring bostadsutvecklingsbranschen är för närvarande stor.

Aktiespararna vill uppmärksamma medlemmar på att Klöverns budpliktsbud utgör en möjlighet att, courtagefritt och till fast pris, sälja sitt innehav. Erbjudandet kan därför ses som ett bra tillfälle att värdera den egna riskaptiten och fundera på om Tobin Properties-aktierna ska behållas eller säljas.

Aktiespararna ber medlemmar uppmärksamma att:

– Tobin Properties budkommitté rekommenderar att tacka nej till budet.

– Styrelsen upprepar prognosen för helåret 2018 på ett rörelseresultat om 250 miljoner kronor.

– Budet innebär inte någon premie jämfört med aktiekursen dagarna före budets offentliggörande.

– Klövern äger, efter att den senaste emissionen registrerats, cirka 35 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna i Tobin Properties. Klövern har inte ambition att genom budpliktsbudet förvärva hela Tobin Properties.

– Aktieägare som ingivit sin accept har inte rätt att återkalla den, vilket är i linje med reglerna vid budpliktsbud.

– Anmälningsperioden avslutas 26 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 7 mars 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer kontakta Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/budpliktsbudet-pa-tobin-properties-bor-accepteras-av-medlemmar-med-liten-riskaptit

Aktiespararna förordar budet på Rasta

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera kontantbudet på Rasta Group från Maritemi om 10 kronor per aktie då budpriset är finansiellt skäligt.

Rasta Group-aktien handlas sedan september 2015 på den Alternativa listan (numera även kallad ”Pepins”). Handeln i aktien är liten och oregelbunden. Jämfört med likvärdiga bolag innebär budet en värdering som är rimlig i förhållande till tillväxt och resultat. Aktiespararna finner därför erbjudet pris finansiellt skäligt.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

–     Rasta Groups styrelse rekommenderar budet.

–     Tidigare storägaren, familjen Lundström, har sålt sitt innehav till familjen Tervaniemi, varefter Tervaniemis äger 86 procent av bolaget.

–     Budet omfattas inte av Takeover-regler.

–     Anmälningstiden avslutas 6 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 
Stockholm 27 februari 2018

Joacim Olsson 
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Gunnar Andersson, tfn. 08-50651500.

Gunnar Andersson

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-budet-pa-rasta

Här är Aktiespararnas tre kärnfrågor 2018

wysiwyg_image

Under årsstämmosäsongen 2018 ägnar Aktiespararna följande tre kärnfrågor särskild uppmärksamhet:

 • Minst tre oberoende styrelseledamöter
 • Digitalisering av bolagsstämman
 • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

De från ägarna oberoende ledamöterna i ett börsbolag bör vara minst tre. I bolag där huvudägaren har en stark ställning stärker de oberoende ledamöterna förtroendet för att värdeskapande är i fokus. I herrelösa bolag, där risken för ett kontrollägarskifte typiskt är överhängande, utgör istället de oberoende ledamöterna en garanti för att ett bud ska kunna få en korrekt styrelsebehandling.

Digitalisering är ett sätt att öppna stämman för ett ökat deltagande.  En rimlig ambition är att alla aktieägare ska ha lika goda möjligheter att delta i diskussionerna som förs på stämman, och i förlängnigen också kunna rösta rörande stämmans beslut. Den tekniska utvecklingen banar väg för att det ska vara möjligt i framtiden.

”Aktiespararna vill dra nytta av ny teknik och med hjälp av den förbättra svensk ägarstyrning”, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas Marknadsbevakning.

”Aktiespararna bekämpar fortsatt mångsyssleriet. Att vissa individer sitter på för många styrelseposter, det gynnar varken bolagen eller aktieägarna. ”Även om Aktiespararna delvis har nått framgång i sin kamp mot mångsyssleri, så tillkommer nya mångsysslare”, konstaterar Claes Folkmar.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 februari 2018

För ytterligare kommentarer kontakta: 

Joacim Olsson, VD, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 00 alt 0709-69 19 40

Claes Folkmar, Chef Marknadsbevakning, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 38 alt 0735-06 55 59

https://www.aktiespararna.se/nyheter/har-ar-aktiespararnas-tre-karnfragor

Aktiespararna säger nej till budpliktsbudet på Götenehus

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det finansiellt oskäliga budpliktsbud som huvudägaren Erik Hemberg Fastighets AB lagt på Götenehus. Erbjudna 4,60 kronor kontant innebär 5,5 procents rabatt mot sista betalkursen i Götenehusaktien dagen innan budets offentliggörande. 

Budpriset motsvarar en rabatt på cirka en procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 60 handelsdagar som föregick den dag då budet blev offentligt.

Götenehus styrelses budkommitté rekommenderar inte erbjudandet. Erik Penser Bank, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt.

Götenehus störste ägare, Erik Hemberg Fastighets AB (nedan ”EHFAB”), köpte 29 november 6000 aktier i Götenehus. Eftersom EHFAB därefter ägde 30 procent av rösterna i Götenehus uppstod budplikt, varmed EHFAB ålades erbjuda köpa övriga aktieägares Götenehusaktier. 

4,60 kronor per aktie var det lägsta pris som EHFAB tilläts erbjuda enligt gällande regelverk. EHFAB har tydligt deklarerat att det inte är EHFAB:s ambition att köpa hela Götenehus.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera

– Budgivaren i ett budpliktsbud kan inte ställa villkor avseende acceptgrad för att fullfölja budet. Alla aktier som inlämnas i föreliggande budpliktsbud köps därför av EHFAB, oavsett hur många aktieägare som accepterar budet. De aktieägare i Götenehus som tackat ja till budet får på motsvarande sätt inte återkalla sina accepter.

– Acceptperioden går ut 11 januari 2018.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 29 december 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-sager-nej-till-budpliktsbudet-pa-gotenehus

Aktiespararna säger ja till bud på Vigmed

Aktiespararna säger ja till Greiner Bio-Ones bud på Vigmed

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budet som Greiner Bio-One har lagt på Vigmed. Trots avsaknad av budpremie är 1 krona kontant per aktie ett acceptabelt pris med beaktande av Vigmeds akuta kapitalbehov. Tillsammans med Greiner Bio-One blir Vigmed därtill starkare än som självständigt bolag.

Budet innebär 14 procents rabatt relativt Vigmed-aktiens volymviktade snittkurs under den period om 30 kalenderdagar som avslutades på handelsdagen före budets tillkännagivande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

– Bure jämte några övriga stora ägare, som tillsammans äger cirka 29 procent av aktier och röster i Vigmed, har åtagit sig att acceptera budet såtillvida inte ett konkurrerande bud presenteras som inte matchas av Greiner Bio-One inom sex arbetsdagar.

–  Då budet annonserades ägde Greiner Bio-One inte några aktier i Vigmed.

– Budet rekommenderas av Vigmed-styrelsens budkommitté som poängterar att det finns en risk för att Vigmed är för litet för att kunna nå lönsamhet.

–  Slutsatsen i Navigo Partners värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

–  Budgivaren kräver kontroll över minst 90 procent av samtliga aktier och röster i Vigmed för att fullfölja budet, men förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor.

– Anmälningstiden går ut 27 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 20 mars 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/sajt/pressrum/Pressmeddelanden/Aktiespararna-sager-ja-till-bud-pa-Vigmed