Därför nobbar Aktiespararna budet på Victoria Park

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att inte godta Starwoods 34-kronorsbud på Victoria Park då budet inte återspeglar bolagets långsiktiga värde. Det föreligger därtill ett högre, konkurrerande bud från tyska Vonovia och börskursen överstiger i nuläget det pris som Starwood erbjuder.

Budpriset motsvarar en premie om endast 8 procent jämfört med stängningskursen på börsen den sista handelsdagen före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma:

 • Vonovia har lagt ett konkurrerande bud på 38 kronor per aktie. Vonovias bud rekommenderas av styrelsens budkommitté, i motsats till Starwoods.
 • Victoria Parks styrelses budkommitté avvisar budet från Starwood.
 • Förutsatt att Starwood betalar senast 4 juli har två av Victoria Parks styrelseledamöter genom närstående oåterkalleligen åtagit sig att sälja sina aktier i Starwood-budet på samma sätt som en handfull stora ägare. Nämnda grupp äger sammanlagt 22 procent av aktierna och 31 procent av rösterna i Victoria Park.
 • Starwood kräver 35 procents acceptgrad med avseende på antalet röster för att fullfölja budet, men det villkoret kan budgivaren komma att överge.
 • Det ursprungliga budet motsvarade 34,40 kronor, men efter att utdelning på 40 öre per aktie hade skett justerades budet till 34 kronor.
 • Gjord accept kan återtas innan Starwood meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av Starwood, senast klockan 15.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla avgiven accept finns också under en eventuell förlängning av acceptperioden.
 • Anmälningstiden avslutas 1 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 25 maj 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/darfor-nobbar-aktiespararna-budet-pa-victoria-park

Aktiespararna säger ja till kontantbudet på Orasolv

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budet på 30 öre per aktie som ME Dental har lagt på Orasolv. Då en snar och kraftig omvärdering av Orasolv-aktien ter sig osannolik bör budet accepteras. 

Budet innebär 67 procents premie relativt Orasolv-aktiens volymviktade snittkurs under den 3-månadersperiod som föregick budets tillkännagivande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

– Bolagets största ägare, Lectica AB, som äger drygt 15 procent av aktier och röster i Orasolv, har åtagit sig att acceptera budet såtillvida inte ett konkurrerande bud presenteras som är mer än 17,5 procent högre och inte matchas av ME Dental inom fem arbetsdagar.

– Budet rekommenderas av Orasolv-styrelsens budkommitté.

– Budgivaren kräver kontroll över minst 90 procent av samtliga aktier och röster i Orasolv för att fullfölja budet, men förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor.

– Anmälningstiden går ut 9 april.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 3 april 2018

Joacim Olsson 
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen 
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta: 
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-sager-ja-till-kontantbudet-pa-orasolv

Aktiespararna förordar budpliktsbudet på Nordax

wysiwyg_image

Nordeas profilstarke ordförande Björn ”Nalle” Wahlroos är ordförande även i Sampo.

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att acceptera budet på Nordax från Sampo och Nordic Capital. 60 kronor kontant per aktie innebär en godtagbar premie jämfört med aktiekursen före budspekulationerna tog fart.

Budpriset motsvarar en premie om 34,5 procent jämfört med stängningskursen på börsen den sista handelsdagen före offentliggörandet av Sampos förvärv av Nordaxaktier, vilket var startskott för budspekulationer.

Aktiespararna ber medlemmar notera:

 • Nordax styrelse rekommenderar budet.
 • Budgivarna ägde per 15 februari sammanlagt knappa 72 procent av aktier och röster i Nordax. Detta sedan en rad institutioner hade sålt till Nordic Capital utanför budet.
 • För budets fullföljande krävs tillstånd från konkurrensmyndigheter. Därtill måste Finansinspektionen godkänna Sampo som ägare för att budet ska kunna genomföras.
 • Mot bakgrund av att budet är förenat med villkor så har aktieägare som ingivit sin accept rätt att återkalla den.
 • Anmälningstiden avslutas 21 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 9 mars 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-budpliktsbudet-pa-nordax

Budpliktsbudet på Tobin Properties bör accepteras av medlemmar med liten riskaptit

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmar som har liten riskaptit att anta Klöverns budpliktsbud om 22,62 kronor kontant per aktie i Tobin Properties. Osäkerheten kring bostadsutvecklingsbranschen är för närvarande stor.

Aktiespararna vill uppmärksamma medlemmar på att Klöverns budpliktsbud utgör en möjlighet att, courtagefritt och till fast pris, sälja sitt innehav. Erbjudandet kan därför ses som ett bra tillfälle att värdera den egna riskaptiten och fundera på om Tobin Properties-aktierna ska behållas eller säljas.

Aktiespararna ber medlemmar uppmärksamma att:

– Tobin Properties budkommitté rekommenderar att tacka nej till budet.

– Styrelsen upprepar prognosen för helåret 2018 på ett rörelseresultat om 250 miljoner kronor.

– Budet innebär inte någon premie jämfört med aktiekursen dagarna före budets offentliggörande.

– Klövern äger, efter att den senaste emissionen registrerats, cirka 35 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna i Tobin Properties. Klövern har inte ambition att genom budpliktsbudet förvärva hela Tobin Properties.

– Aktieägare som ingivit sin accept har inte rätt att återkalla den, vilket är i linje med reglerna vid budpliktsbud.

– Anmälningsperioden avslutas 26 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 7 mars 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer kontakta Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/budpliktsbudet-pa-tobin-properties-bor-accepteras-av-medlemmar-med-liten-riskaptit

Aktiespararna förordar budet på Rasta

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera kontantbudet på Rasta Group från Maritemi om 10 kronor per aktie då budpriset är finansiellt skäligt.

Rasta Group-aktien handlas sedan september 2015 på den Alternativa listan (numera även kallad ”Pepins”). Handeln i aktien är liten och oregelbunden. Jämfört med likvärdiga bolag innebär budet en värdering som är rimlig i förhållande till tillväxt och resultat. Aktiespararna finner därför erbjudet pris finansiellt skäligt.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

–     Rasta Groups styrelse rekommenderar budet.

–     Tidigare storägaren, familjen Lundström, har sålt sitt innehav till familjen Tervaniemi, varefter Tervaniemis äger 86 procent av bolaget.

–     Budet omfattas inte av Takeover-regler.

–     Anmälningstiden avslutas 6 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 
Stockholm 27 februari 2018

Joacim Olsson 
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Gunnar Andersson, tfn. 08-50651500.

Gunnar Andersson

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-budet-pa-rasta

Här är Aktiespararnas tre kärnfrågor 2018

wysiwyg_image

Under årsstämmosäsongen 2018 ägnar Aktiespararna följande tre kärnfrågor särskild uppmärksamhet:

 • Minst tre oberoende styrelseledamöter
 • Digitalisering av bolagsstämman
 • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

De från ägarna oberoende ledamöterna i ett börsbolag bör vara minst tre. I bolag där huvudägaren har en stark ställning stärker de oberoende ledamöterna förtroendet för att värdeskapande är i fokus. I herrelösa bolag, där risken för ett kontrollägarskifte typiskt är överhängande, utgör istället de oberoende ledamöterna en garanti för att ett bud ska kunna få en korrekt styrelsebehandling.

Digitalisering är ett sätt att öppna stämman för ett ökat deltagande.  En rimlig ambition är att alla aktieägare ska ha lika goda möjligheter att delta i diskussionerna som förs på stämman, och i förlängnigen också kunna rösta rörande stämmans beslut. Den tekniska utvecklingen banar väg för att det ska vara möjligt i framtiden.

”Aktiespararna vill dra nytta av ny teknik och med hjälp av den förbättra svensk ägarstyrning”, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas Marknadsbevakning.

”Aktiespararna bekämpar fortsatt mångsyssleriet. Att vissa individer sitter på för många styrelseposter, det gynnar varken bolagen eller aktieägarna. ”Även om Aktiespararna delvis har nått framgång i sin kamp mot mångsyssleri, så tillkommer nya mångsysslare”, konstaterar Claes Folkmar.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 februari 2018

För ytterligare kommentarer kontakta: 

Joacim Olsson, VD, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 00 alt 0709-69 19 40

Claes Folkmar, Chef Marknadsbevakning, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 38 alt 0735-06 55 59

https://www.aktiespararna.se/nyheter/har-ar-aktiespararnas-tre-karnfragor

Aktiespararna säger nej till budpliktsbudet på Götenehus

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det finansiellt oskäliga budpliktsbud som huvudägaren Erik Hemberg Fastighets AB lagt på Götenehus. Erbjudna 4,60 kronor kontant innebär 5,5 procents rabatt mot sista betalkursen i Götenehusaktien dagen innan budets offentliggörande. 

Budpriset motsvarar en rabatt på cirka en procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 60 handelsdagar som föregick den dag då budet blev offentligt.

Götenehus styrelses budkommitté rekommenderar inte erbjudandet. Erik Penser Bank, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt.

Götenehus störste ägare, Erik Hemberg Fastighets AB (nedan ”EHFAB”), köpte 29 november 6000 aktier i Götenehus. Eftersom EHFAB därefter ägde 30 procent av rösterna i Götenehus uppstod budplikt, varmed EHFAB ålades erbjuda köpa övriga aktieägares Götenehusaktier. 

4,60 kronor per aktie var det lägsta pris som EHFAB tilläts erbjuda enligt gällande regelverk. EHFAB har tydligt deklarerat att det inte är EHFAB:s ambition att köpa hela Götenehus.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera

– Budgivaren i ett budpliktsbud kan inte ställa villkor avseende acceptgrad för att fullfölja budet. Alla aktier som inlämnas i föreliggande budpliktsbud köps därför av EHFAB, oavsett hur många aktieägare som accepterar budet. De aktieägare i Götenehus som tackat ja till budet får på motsvarande sätt inte återkalla sina accepter.

– Acceptperioden går ut 11 januari 2018.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 29 december 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-sager-nej-till-budpliktsbudet-pa-gotenehus

Aktiespararna säger ja till bud på Vigmed

Aktiespararna säger ja till Greiner Bio-Ones bud på Vigmed

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budet som Greiner Bio-One har lagt på Vigmed. Trots avsaknad av budpremie är 1 krona kontant per aktie ett acceptabelt pris med beaktande av Vigmeds akuta kapitalbehov. Tillsammans med Greiner Bio-One blir Vigmed därtill starkare än som självständigt bolag.

Budet innebär 14 procents rabatt relativt Vigmed-aktiens volymviktade snittkurs under den period om 30 kalenderdagar som avslutades på handelsdagen före budets tillkännagivande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

– Bure jämte några övriga stora ägare, som tillsammans äger cirka 29 procent av aktier och röster i Vigmed, har åtagit sig att acceptera budet såtillvida inte ett konkurrerande bud presenteras som inte matchas av Greiner Bio-One inom sex arbetsdagar.

–  Då budet annonserades ägde Greiner Bio-One inte några aktier i Vigmed.

– Budet rekommenderas av Vigmed-styrelsens budkommitté som poängterar att det finns en risk för att Vigmed är för litet för att kunna nå lönsamhet.

–  Slutsatsen i Navigo Partners värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

–  Budgivaren kräver kontroll över minst 90 procent av samtliga aktier och röster i Vigmed för att fullfölja budet, men förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor.

– Anmälningstiden går ut 27 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 20 mars 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/sajt/pressrum/Pressmeddelanden/Aktiespararna-sager-ja-till-bud-pa-Vigmed

Aktiespararna rekommenderar budet på Melker Schörling

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta kontantbudet på 569 kronor per aktie i Melker Schörling AB (MSAB) från Schörling & Partners (S&P). Budpriset motsvarar substansvärdet och minoritetens möjlighet att kvarstå som ägare är uttömd.

Syftet med budet är att budgivaren, med Melker Schörling i spetsen, vill utveckla MSAB som ett onoterat bolag. ”Det är synd att ett så framgångsrikt bolag som MSAB lämnar börsen”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

 • Ingen ledamot i MSAB:s styrelse är oberoende i frågor relaterade till budet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande såsom Takeover-reglerna föreskriver.
 • Slutsatsen i Ernst & Youngs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.
 • MSAB:s största portföljinnehav är Hexagon. När budet läggs pågår en rättegång mot Hexagons VD, Ola Rollén, gällande misstänkta insidertransaktioner in det norska bolaget Next Biometrics. Rättegången pågår fram till 1 december.
 • Budgivaren ägs av ett konsortium bestående av fyra parter; MSAB:s huvudägare familjen Schörling, Stefan Persson (H&Ms huvudägare), Carl och Martin Bek-Nielsen (via bolaget United International Enterprises, ”UIE”) samt Mikael Ekdahl. Enligt avtal ska parterna förbli ägare i tre år. Stefan Persson, UIE och Mikael Ekdahl ska därefter få sälja sina S&P-aktier för då gällande substansvärde till Schörlings. Om familjen Schörling skulle sälja 50 procent eller mer av aktierna i S&P ska/behöver övriga parter sälja sina aktier motsvarande samma andel pro rata och till samma pris som familjen.
 • S&P kontrollerar 92,6 procent av aktierna i MSAB, och har – parallellt med budet -inlett processen att tvångsinlösa resterande aktieägare.
 • Budet är ej förknippat med villkor. Därför medges inte att gjord accept återkallas och vidare kan betalning ske veckovis under budtiden, allteftersom accepterna lämnas in.
 • Försäljningsbeloppet ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen sker. Aktiespararna kräver att accepttiden förlängs så att de aktieägare i MSAB som så önskar tillåts sälja sina aktier i budet under nästkommande år, dvs. 2018.
 • Budtiden löper som bäst och avslutas, enligt nu kända uppgifter, den 14 december.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 30 november 2017

Joacim Olsson
verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-rekommenderar-budet-pa-melker-schorling

Aktiespararna förordar budet på Avega

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera kontantbudet på Avega från Tieto om 40 kronor per aktie då budpriset innebär en godtagbar premie.

Jämfört med stängningskursen på börsen handelsdagen innan budet presenterades är budpremien 19 procent. Budpriset innebär en premie om 37 procent relativt den volymviktade snittkursen för Avegas aktie under de 90 handelsdagar som var före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

 • Avegas styrelse rekommenderar budet.
 • Slutsatsen i BDOs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.
 • Tre huvudägare, som tillsammans kontrollerar 73 procent av rösterna och 33 procent av kapitalet i Avega, har accepterat budet med villkoret att inte ett konkurrerande bud, som överstiger Tietos med mer än tio procent, presenteras. I händelse av en därpå följande budstrid behöver det konkurrerande budet endast vara fem procent högre än Tietos sist presenterade bud för att huvudägarna ska välja det.
 • Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, men det kravet kan frångås.
 • Anmälningstiden avslutas 28 november.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 november 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-budet-pa-avega

Aktiespararna förordar aktiebudet på Bringwell

Då aktieutbytesförhållandet som Midsona erbjuder är finansiellt skäligt och bättre än kontanterbjudandet om en krona per aktie så rekommenderar Aktiespararna sina medlemmar att acceptera aktiebudet på 0,0213 Midsona-aktie för en Bringwell-aktie.

För en Bringwell-aktie betalar budgivaren antingen Midsona-aktier värda cirka 1,12 kronor* alternativt 1 krona kontant. Aktiebudet ligger 45 procent* över kursnivåerna i Bringwell innan budets offentliggörande, vilket är en mycket god premie. Synergierna de båda bolagen emellan talar också, allt annat lika, för aktiealternativet.

Aktiebudet motsvarar tillika en premie om 45 procent* jämfört med genomsnittskursen för Bringwell-aktien under 90 handelsdagar före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Det går att välja att få betalt i form av en kombination av aktie- och kontant ersättning.

– Bringwell-styrelsens budkommitté rekommenderar budet.

– Slutsatsen i KPMGs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

– Storägaren Molly Holding, SEB, Bengt Julander och Hubert Johansson har förbundit sig att acceptera budet. Inräknat dessa åtaganden så kontrollerar budgivaren sammanlagt cirka 74 procent av aktier och röster i Bringwell.

– Några fraktioner av Midsona-aktier utbetalas inte i budet. De via budet erhållna fraktionerna av Midsona-aktier utbetalas i form av ett kontant vederlag.

– Kontantbeloppet som erhålls i budet, därmed inbegripet sådan eventuell betalning som erhållits för fraktioner enligt ovan, ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen i budet sker.

– Den del av betalningen som utgår i form av hela aktier omfattas av reglerna om framskjuten beskattning och utlöser därför inte omedelbar beskattning.

– Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, vilket dock är ett krav som kan överges.

– Anmälningstiden för budet avslutas 4 juli 2017.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 27 juni 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

*Beräknat på en B-aktiekurs i Midsona på 52,75 kronor.

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-aktiebudet-pa-bringwell

Aktiespararna väcker klandertalan mot Haldex

Aktiespararna förbereder en klandertalan mot Haldex som följd av den senaste bolagsstämmans fattade beslut, vilket strider mot Aktiebolagslagen och kan tvinga bolagets styrelse att agera i strid mot vad som är bäst för bolaget och för samtliga aktieägare.

”Den här juridiska processen kan även få principiell betydelse för liknande situationer i framtiden”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Vid Haldex extra bolagsstämma den 17 augusti, som hölls på begäran av Knorr-Bremse, beslutades om långtgående instruktioner till Haldex styrelse att agera att i enlighet med Knorr-Bremses direktiv.

Beslutet innebär därmed att styrelsen kan tvingas bryta mot bestämmelser i aktiebolagslagen som skyddar bolaget och övriga aktieägares intresse.

”Styrelsens uppdrag är att verka för det bästa för bolaget och för samtliga aktieägare – inte att gå i Knorr-Bremses ledband. Därför vill Aktiespararna att detta stämmobeslut ogiltigförklaras. Vi anser även att Aktiemarknadsnämnden bör avslå en ansökan från Knorr-Bremse om en förlängd acceptfrist. Bolaget har redan lidit tillräcklig skada”, konstaterar Joacim Olsson.

Aktiespararna informerade i går kväll, den 27 augusti, Aktiemarknadsnämnden om sin avsikt att klandra beslutet. Läs mer här!

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
28 augusti 2017

Kontakt:
Joacim Olsson, vd för Aktiespararna
079691949

Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor
0762806091
 

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-vacker-klandertalan-mot-haldex