Här är Aktiespararnas tre kärnfrågor 2018

wysiwyg_image

Under årsstämmosäsongen 2018 ägnar Aktiespararna följande tre kärnfrågor särskild uppmärksamhet:

 • Minst tre oberoende styrelseledamöter
 • Digitalisering av bolagsstämman
 • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

De från ägarna oberoende ledamöterna i ett börsbolag bör vara minst tre. I bolag där huvudägaren har en stark ställning stärker de oberoende ledamöterna förtroendet för att värdeskapande är i fokus. I herrelösa bolag, där risken för ett kontrollägarskifte typiskt är överhängande, utgör istället de oberoende ledamöterna en garanti för att ett bud ska kunna få en korrekt styrelsebehandling.

Digitalisering är ett sätt att öppna stämman för ett ökat deltagande.  En rimlig ambition är att alla aktieägare ska ha lika goda möjligheter att delta i diskussionerna som förs på stämman, och i förlängnigen också kunna rösta rörande stämmans beslut. Den tekniska utvecklingen banar väg för att det ska vara möjligt i framtiden.

”Aktiespararna vill dra nytta av ny teknik och med hjälp av den förbättra svensk ägarstyrning”, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas Marknadsbevakning.

”Aktiespararna bekämpar fortsatt mångsyssleriet. Att vissa individer sitter på för många styrelseposter, det gynnar varken bolagen eller aktieägarna. ”Även om Aktiespararna delvis har nått framgång i sin kamp mot mångsyssleri, så tillkommer nya mångsysslare”, konstaterar Claes Folkmar.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 februari 2018

För ytterligare kommentarer kontakta: 

Joacim Olsson, VD, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 00 alt 0709-69 19 40

Claes Folkmar, Chef Marknadsbevakning, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 38 alt 0735-06 55 59

https://www.aktiespararna.se/nyheter/har-ar-aktiespararnas-tre-karnfragor

Aktiespararna säger nej till budpliktsbudet på Götenehus

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det finansiellt oskäliga budpliktsbud som huvudägaren Erik Hemberg Fastighets AB lagt på Götenehus. Erbjudna 4,60 kronor kontant innebär 5,5 procents rabatt mot sista betalkursen i Götenehusaktien dagen innan budets offentliggörande. 

Budpriset motsvarar en rabatt på cirka en procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 60 handelsdagar som föregick den dag då budet blev offentligt.

Götenehus styrelses budkommitté rekommenderar inte erbjudandet. Erik Penser Bank, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt.

Götenehus störste ägare, Erik Hemberg Fastighets AB (nedan ”EHFAB”), köpte 29 november 6000 aktier i Götenehus. Eftersom EHFAB därefter ägde 30 procent av rösterna i Götenehus uppstod budplikt, varmed EHFAB ålades erbjuda köpa övriga aktieägares Götenehusaktier. 

4,60 kronor per aktie var det lägsta pris som EHFAB tilläts erbjuda enligt gällande regelverk. EHFAB har tydligt deklarerat att det inte är EHFAB:s ambition att köpa hela Götenehus.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera

– Budgivaren i ett budpliktsbud kan inte ställa villkor avseende acceptgrad för att fullfölja budet. Alla aktier som inlämnas i föreliggande budpliktsbud köps därför av EHFAB, oavsett hur många aktieägare som accepterar budet. De aktieägare i Götenehus som tackat ja till budet får på motsvarande sätt inte återkalla sina accepter.

– Acceptperioden går ut 11 januari 2018.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 29 december 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-sager-nej-till-budpliktsbudet-pa-gotenehus

Aktiespararna säger ja till bud på Vigmed

Aktiespararna säger ja till Greiner Bio-Ones bud på Vigmed

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budet som Greiner Bio-One har lagt på Vigmed. Trots avsaknad av budpremie är 1 krona kontant per aktie ett acceptabelt pris med beaktande av Vigmeds akuta kapitalbehov. Tillsammans med Greiner Bio-One blir Vigmed därtill starkare än som självständigt bolag.

Budet innebär 14 procents rabatt relativt Vigmed-aktiens volymviktade snittkurs under den period om 30 kalenderdagar som avslutades på handelsdagen före budets tillkännagivande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

– Bure jämte några övriga stora ägare, som tillsammans äger cirka 29 procent av aktier och röster i Vigmed, har åtagit sig att acceptera budet såtillvida inte ett konkurrerande bud presenteras som inte matchas av Greiner Bio-One inom sex arbetsdagar.

–  Då budet annonserades ägde Greiner Bio-One inte några aktier i Vigmed.

– Budet rekommenderas av Vigmed-styrelsens budkommitté som poängterar att det finns en risk för att Vigmed är för litet för att kunna nå lönsamhet.

–  Slutsatsen i Navigo Partners värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

–  Budgivaren kräver kontroll över minst 90 procent av samtliga aktier och röster i Vigmed för att fullfölja budet, men förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor.

– Anmälningstiden går ut 27 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 20 mars 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/sajt/pressrum/Pressmeddelanden/Aktiespararna-sager-ja-till-bud-pa-Vigmed

Aktiespararna rekommenderar budet på Melker Schörling

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta kontantbudet på 569 kronor per aktie i Melker Schörling AB (MSAB) från Schörling & Partners (S&P). Budpriset motsvarar substansvärdet och minoritetens möjlighet att kvarstå som ägare är uttömd.

Syftet med budet är att budgivaren, med Melker Schörling i spetsen, vill utveckla MSAB som ett onoterat bolag. ”Det är synd att ett så framgångsrikt bolag som MSAB lämnar börsen”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

 • Ingen ledamot i MSAB:s styrelse är oberoende i frågor relaterade till budet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande såsom Takeover-reglerna föreskriver.
 • Slutsatsen i Ernst & Youngs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.
 • MSAB:s största portföljinnehav är Hexagon. När budet läggs pågår en rättegång mot Hexagons VD, Ola Rollén, gällande misstänkta insidertransaktioner in det norska bolaget Next Biometrics. Rättegången pågår fram till 1 december.
 • Budgivaren ägs av ett konsortium bestående av fyra parter; MSAB:s huvudägare familjen Schörling, Stefan Persson (H&Ms huvudägare), Carl och Martin Bek-Nielsen (via bolaget United International Enterprises, ”UIE”) samt Mikael Ekdahl. Enligt avtal ska parterna förbli ägare i tre år. Stefan Persson, UIE och Mikael Ekdahl ska därefter få sälja sina S&P-aktier för då gällande substansvärde till Schörlings. Om familjen Schörling skulle sälja 50 procent eller mer av aktierna i S&P ska/behöver övriga parter sälja sina aktier motsvarande samma andel pro rata och till samma pris som familjen.
 • S&P kontrollerar 92,6 procent av aktierna i MSAB, och har – parallellt med budet -inlett processen att tvångsinlösa resterande aktieägare.
 • Budet är ej förknippat med villkor. Därför medges inte att gjord accept återkallas och vidare kan betalning ske veckovis under budtiden, allteftersom accepterna lämnas in.
 • Försäljningsbeloppet ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen sker. Aktiespararna kräver att accepttiden förlängs så att de aktieägare i MSAB som så önskar tillåts sälja sina aktier i budet under nästkommande år, dvs. 2018.
 • Budtiden löper som bäst och avslutas, enligt nu kända uppgifter, den 14 december.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 30 november 2017

Joacim Olsson
verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-rekommenderar-budet-pa-melker-schorling

Aktiespararna förordar budet på Avega

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera kontantbudet på Avega från Tieto om 40 kronor per aktie då budpriset innebär en godtagbar premie.

Jämfört med stängningskursen på börsen handelsdagen innan budet presenterades är budpremien 19 procent. Budpriset innebär en premie om 37 procent relativt den volymviktade snittkursen för Avegas aktie under de 90 handelsdagar som var före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

 • Avegas styrelse rekommenderar budet.
 • Slutsatsen i BDOs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.
 • Tre huvudägare, som tillsammans kontrollerar 73 procent av rösterna och 33 procent av kapitalet i Avega, har accepterat budet med villkoret att inte ett konkurrerande bud, som överstiger Tietos med mer än tio procent, presenteras. I händelse av en därpå följande budstrid behöver det konkurrerande budet endast vara fem procent högre än Tietos sist presenterade bud för att huvudägarna ska välja det.
 • Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, men det kravet kan frångås.
 • Anmälningstiden avslutas 28 november.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 november 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-budet-pa-avega

Aktiespararna förordar aktiebudet på Bringwell

Då aktieutbytesförhållandet som Midsona erbjuder är finansiellt skäligt och bättre än kontanterbjudandet om en krona per aktie så rekommenderar Aktiespararna sina medlemmar att acceptera aktiebudet på 0,0213 Midsona-aktie för en Bringwell-aktie.

För en Bringwell-aktie betalar budgivaren antingen Midsona-aktier värda cirka 1,12 kronor* alternativt 1 krona kontant. Aktiebudet ligger 45 procent* över kursnivåerna i Bringwell innan budets offentliggörande, vilket är en mycket god premie. Synergierna de båda bolagen emellan talar också, allt annat lika, för aktiealternativet.

Aktiebudet motsvarar tillika en premie om 45 procent* jämfört med genomsnittskursen för Bringwell-aktien under 90 handelsdagar före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Det går att välja att få betalt i form av en kombination av aktie- och kontant ersättning.

– Bringwell-styrelsens budkommitté rekommenderar budet.

– Slutsatsen i KPMGs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

– Storägaren Molly Holding, SEB, Bengt Julander och Hubert Johansson har förbundit sig att acceptera budet. Inräknat dessa åtaganden så kontrollerar budgivaren sammanlagt cirka 74 procent av aktier och röster i Bringwell.

– Några fraktioner av Midsona-aktier utbetalas inte i budet. De via budet erhållna fraktionerna av Midsona-aktier utbetalas i form av ett kontant vederlag.

– Kontantbeloppet som erhålls i budet, därmed inbegripet sådan eventuell betalning som erhållits för fraktioner enligt ovan, ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen i budet sker.

– Den del av betalningen som utgår i form av hela aktier omfattas av reglerna om framskjuten beskattning och utlöser därför inte omedelbar beskattning.

– Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, vilket dock är ett krav som kan överges.

– Anmälningstiden för budet avslutas 4 juli 2017.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 27 juni 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

*Beräknat på en B-aktiekurs i Midsona på 52,75 kronor.

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-forordar-aktiebudet-pa-bringwell

Aktiespararna väcker klandertalan mot Haldex

Aktiespararna förbereder en klandertalan mot Haldex som följd av den senaste bolagsstämmans fattade beslut, vilket strider mot Aktiebolagslagen och kan tvinga bolagets styrelse att agera i strid mot vad som är bäst för bolaget och för samtliga aktieägare.

”Den här juridiska processen kan även få principiell betydelse för liknande situationer i framtiden”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Vid Haldex extra bolagsstämma den 17 augusti, som hölls på begäran av Knorr-Bremse, beslutades om långtgående instruktioner till Haldex styrelse att agera att i enlighet med Knorr-Bremses direktiv.

Beslutet innebär därmed att styrelsen kan tvingas bryta mot bestämmelser i aktiebolagslagen som skyddar bolaget och övriga aktieägares intresse.

”Styrelsens uppdrag är att verka för det bästa för bolaget och för samtliga aktieägare – inte att gå i Knorr-Bremses ledband. Därför vill Aktiespararna att detta stämmobeslut ogiltigförklaras. Vi anser även att Aktiemarknadsnämnden bör avslå en ansökan från Knorr-Bremse om en förlängd acceptfrist. Bolaget har redan lidit tillräcklig skada”, konstaterar Joacim Olsson.

Aktiespararna informerade i går kväll, den 27 augusti, Aktiemarknadsnämnden om sin avsikt att klandra beslutet. Läs mer här!

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
28 augusti 2017

Kontakt:
Joacim Olsson, vd för Aktiespararna
079691949

Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor
0762806091
 

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-vacker-klandertalan-mot-haldex

Aktiespararna välkomnar AMN:s Haldex-besked

wysiwyg_image

Aktiemarknadsnämnden, AMN, beviljar inte förlängd frist för Knorr Bremses bud på Haldex. Beskedet, som meddelandes i dag, välkomnas av Aktiespararna.

– Det är välkommet att Aktiemarknadsnämnden har gjort en rimlig tolkning av de europeiska uppköpsreglerna. Det fientliga budets negativa effekter kan nu begränsas, konstaterar Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Aktiespararna avser ändå att fullfölja sin klandertalen mot Haldex och det beslut som fattades av en extra bolagsstämma i augusti. Beslutet uppmanade styrelsen att agera för budgivarens intressen, trots att Aktiebolagslagen tydligt slår fast att en styrelse ska agera för bolagets och samtliga aktieägares bästa.

– Aktiemarknadsnämnden konstaterar i sitt uttalande att en förnyad budprocess är möjlig om Haldex styrelse är positivt inställd. Vid ett nytt bud från exempelvis Knorr Bremse är det viktigt att styrelsen kan göra en oberoende värdering av detta. Av det skälet avser vi att fullfölja vår process med att få stämmobeslutet prövat och ogiltigförklarat. Det är dessutom en principiellt viktig fråga att få klarlagd, säger Joacim Olsson.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
7 september 2017

Kontakt:
Joacim Olsson, vd för Aktiespararna
079691949

Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor
0762806091

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-valkomnar-amns-haldex-besked

Aktiespararna får ny marknadschef

wysiwyg_image

Annika Ismarker är ny marknadschef på Aktiespararna. Bland annat ska hon vässa Aktiespararnas digitala erbjudande och öka medlemsrekryteringen.
”Vi vill öka lusten och glädjen att göra smarta och bra placeringar”

Annika Ismarker är Aktiespararnas nya marknadschef.
”Annika har perfekt bakgrund och rätt driv för att leda digitaliseringen och utvecklingen av Aktiespararnas marknadsinsatser”, säger Joacim Olsson, Aktiespararnas vd.

Annika Ismarker:
Ett viktigt uppdrag är att bidra till att öka medlemsutvecklingen – inte minst av unga.
”Vi ska locka yngre personer som vill öka sin ekonomiska trygghet”.

Annika Ismarker kommer närmast från jobbet som nordisk marknadschef på den digitala magasinstjänsten Readly. Dessförinnan var hon marknadschef på VeckoRevyn, Bonnier Tidskrifter och IDG.
”Annika Ismarkers erfarenheter inom digitala tjänster och prenumerationer är viktiga när det handlar om frågor som strategiska partnerskap för att utveckla nya digitala produkter”, säger Joacim Olsson.

”Vi vill öka lusten och glädjen att göra smarta och bra placeringar med hjälp av nya erbjudanden och samarbeten”, säger Annika Ismarker.

Ladda ned pressbild här.

Aktiespararna
SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 5 december 2016.

För ytterligare kommentarer kontakta

Joacim Olsson, VD Aktiespararna
0709-691 940

Annika Ismarker, marknadschef
0708-575729

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-far-ny-marknadschef

Aktiespararna säger nej till budet på Elverket Vallentuna

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta Ellevios 94,25-kronorsbud på Elverket Vallentuna då budet inte återspeglar bolagets långsiktiga värde.

”Givet potentialen i den reglerade elmarknaden ratar Aktiespararna det aktuella budet såsom förbundet även gjorde avseende E.ONs 55-kronorsbud 2007”, säger Joacim Olsson, VD för Aktiespararna.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma:

– Huvudägaren E.ON accepterar Ellevios bud såtillvida inte någon lägger ett högre bud. I nuläget kontrollerar budgivaren således 43,4 procent i Elverket.

– Budet kräver 90 procents acceptgrad, men det villkoret kan överges.

– Elverket Vallentunas styrelse rekommenderar budet.

– Budet är sänkt från ursprungliga 97 kronor pga. utdelning. 97-kronorsbudet innebar en premie på 27,6 procent relativt slutkursen dagen före budnyheten offentliggjordes.

– I det hypotetiska fall där budet fullföljdes trots att storägaren Vallentuna kommun inte accepterat budet skulle tvångsinlösen av minoritetens aktier inte kunna genomföras.

– Anmälningstiden avslutas 19 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 12 juni 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-sager-nej-till-budet-pa-elverket-vallentuna

Aktiespararna lanserar 200 förslag på bättre ägarstyrning

wysiwyg_image

Ladda ned bild

Aktiespararnas nya ägarpolicy liknar ingen av de tidigare. Med över 200 konkreta förslag och rekommendationer har den blivit till en bok med både handledning för ägare och bolag och en genomgång av de stora förändringar som på senare år skett på bolagsstyrningsområdet.

Ägarboken betonar att de enskilda aktieägarna ska kunna lita på

– att olika aktieägargrupper behandlas lika

– att de större ägarna engagerar sig

– att bolagen har ett långsiktigt förhållningssätt till värdeskapande

I Ägarboken ställs för första gången kravet på en förändring av den svenska självregleringen.

”Det största problemet med aktiemarknadens självreglering är att alla aktieägare inte kommer till tals”, tillägger Claes Folkmar, chef för Aktiespararanas marknadsbevakning. Han konstaterar: ”Kollegiet för svensk bolagsstyrning lyssnar inte på alla aktieägare. Det måste bli både lättare och billigare för småaktieägare och mindre bolag att få vägledning från Aktiemarknadsnämnden”.

Sophie Nachemson-Ekwall, Ek dr vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Aktiespararnas bolagskommitté, har fungerat som huvudredaktör för boken.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 13 juni 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Claes Folkmar tfn. 0735-065559, [email protected]

Sophie Nachemson-Ekwall, tfn. 0730-703951, [email protected]

Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91, [email protected]

Bifogas: Lista över 15 av policyns huvudpunkter

wysiwyg_image

Stärkt minoritetsinflytande

1. De mindre aktieägarna bör finnas med i samtliga organ i den svenska självregleringen. Aktiespararna anser att självregleringen skulle stärkas om den öppnas för fler ägargrupper.

2. Det bör bli lättare för mindre aktieägare att vända sig till självregleringens olika organ för råd angående god sed. Idag är det för dyrt att få prövning hos Aktiemarknadsnämnden. Det bör skapas en tjänst med ett rimligt pris avsett för småägare.

3. Försvåra bemyndiganden avseende riktade kontantemissioner. Aktiespararna vill skydda företrädesrätten. Huvudregeln måste vara att beslut om riktade emissioner fattas av bolagstämman med kvalificerad majoritet.  

4. Närståendetransaktioner måste förhindras. Nuvarande regler är otydliga. Förbud mot närståendetransaktioner måste ”kodifieras” och regleras tydligt i ABL

Bolagsstämman

5. Digitalisera bolagsstämmor, och ge därigenom mindre aktieägare möjlighet att deltaga vid bolagstämmor på distans. Samtliga aktieägare bör ges möjlighet att ”närvara” via inloggning och även rösta.

6. Bolagsstämmobeslut skall i första hand fattas på årsstämman. Aktiespararna ser en tendens till att allt fler viktiga beslut fattas på extra bolagstämmor, inte sällan beslut som kräver 9/10-dels majoritet. Detta påverkar förtroendet för aktiemarknaden. Beslut om incitamentsprogram skall aldrig få fattas på en extra bolagstämma (se punkt 18 i bokens ”huvudpunkter”).

Incitamentsprogram

7. Ökad transparens och informationsgivning kring börsbolagens incitamentsprogram. Tydliga förklaringar av konstruktionen och utfallsscenarier. Aktieägare skall kunna ”räkna” på olika utfall via offentlig information.

Styrelsens sammansättning

8. I styrelsen skall det alltid finnas minst tre ledamöter som är oberoende från huvudägaren. En majoritet av ledamöterna skall även vara oberoende från bolaget. Detta skall skrivas in i Stockholmsbörsens noteringsavtal.

9. En person som har tre ordförandeuppdrag eller fem styrelseuppdrag bör ej väljas in i fler styrelser. Om så ändå sker bör stämman rösta enskilt om denna kandidats inval i styrelsen.

10. Valberedningen behöver tydligt förklara på vilket sätt aktieägarna gynnas av att en ny styrelseledamot väljs in som har ett vd-uppdrag i ett annat bolag.

11. Styrelsen måste noga motivera varför aktieägarna skulle gynnas av att ”låna” ut sin vd till ett styrelseuppdrag i ett annat bolag.

Valberedningar

12. Valberedningarna skall utses på årsstämman. Det förtydligar att valberedningen skall verka för samtliga aktieägare och inte bara de största ägarna. Det underlättar även inbjudan av en representant för de mindre aktieägarna.

13. I börsbolag med ett stort antal mindre aktieägare skall det i valberedningen alltid vikas en plats för mindre aktieägare.

14. Valberedning skall ingå som ett krav i Nasdaq OMX Stockholms noteringsavtal.

15. Valberedningen skall alltid bestå av minst en från de större ägarna oberoende person och bör även bestå av en ledamot från styrelsen.

12. Valberedningarna skall utses på årsstämman. Det förtydligar att valberedningen skall verka för samtliga aktieägare och inte bara de största ägarna. Det underlättar även inbjudan av en representant för de mindre aktieägarna.

13. I börsbolag med ett stort antal mindre aktieägare skall det i valberedningen alltid vikas en plats för mindre aktieägare.

14. Valberedning skall ingå som ett krav i Nasdaq OMX Stockholms noteringsavtal.

15. Valberedningen skall alltid bestå av minst en från de större ägarna oberoende person och bör även bestå av en ledamot från styrelsen.

https://www.aktiespararna.se/nyheter/aktiespararna-lanserar-200-forslag-pa-battre-agarstyrning