Detaljplanen för Västlänken vinner laga kraft

”Det betyder att detaljplanen som är beslutad av Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg vinner laga kraft”, säger Monica Stenberg, handläggarchef vid Mark- och Miljöverdomstolen till TT.

Däremot dröjer beslutet från domstolen vad gäller de miljömässiga effekterna kring Västlänken. Det är ett betydligt mer omfattande mål.

”Det målet är på väg till oss med bud. Också i det fallet krävs prövningstillstånd”, säger Monica Stenberg.

Västlänken är en åtta kilometer lång slinga för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg med tre nya, underjordiska stationer. Bygget planeras starta i år. Tunneln beräknas vara klar för trafik 2026, enligt Trafikverket.

https://www.di.se/nyheter/detaljplanen-for-vastlanken-vinner-laga-kraft/

Makrorådet: Därför kan bopriserna vara för låga

Marknadsräntorna har stigit kraftigt de senaste månaderna. Men Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström, som är ny panelmedlem i Di-podden Makrorådet, tycker att det för tidigt att räkna ut den långlivade lågräntetrenden.

”Många har pratat om att den 30-åriga perioden med sjunkande räntor är över och vi står inför en period med stigande räntor. Det är jag skeptisk till. En orsak till att räntorna stigit den senaste tiden är att alla stjärnor just nu lyser klart på konjunkturhimlen. Det har lyft tillväxtprognoser och inflationsförväntningar och då också räntorna. Någon gång kommer det att vända och då kommer räntorna sannolikt att falla tillbaka igen”, säger han.

Men konjunkturen, som går upp och ned, är en sak. Viktigare är de strukturella faktorerna bakom räntenedgången. Och de har inte ändrats, enligt Andreas Wallström.

”De är kvar och här för att stanna för ganska lång tid framöver. Det handlar om exempelvis demografi och inkomstojämlikhet. Den bästa forskningsrapport jag har läst i ämnet är en nu nästan två år gammal studie från Bank of England. De har kvantifierat vad de här faktorerna har betytt och också skrivit fram dem de kommande 15 åren. Slutsatsen är att räntorna kommer att ligga kvar på dagens nivåer i 15 år till.”

Stämmer det blir följderna stora för exempelvis tillgångspriserna.

”Det är en ganska stor sak. Många, mig själv inkluderad, räknar exempelvis med att en normal svensk bostadsränta ska vara högre än 1,5 procent. Men om dagens nivåer är normala kommer det att få konsekvenser. En är svällande balansräkningar, en annan att svenska bostadspriser är för låga.”

https://www.di.se/nyheter/makroradet-darfor-kan-bopriserna-vara-for-laga/

Hyresjätten står om andra faller

När bostadsrättsprojektörer står och vacklar är läget långt ifrån krisartat hos Wallenstam. Hyresrättsjätten har i stället skapat sig fina förutsättningar för att kunna kapitalisera på en sättning.

KÖP I början av oktober gick Wallenstam ut med att 90 bostadsrättslägenheter i projekt Orangeriet Solberga i Stockholm inte längre ska säljas utan i stället får bli hyresrätter. Innan kvartalet var över hade fastighetsbolaget aviserat ytterligare 290 omställda bostadsrätter.

Uppblossande osäkerhet kring priser och växande nyproduktion på huvudstadens bostadsrättsmarknad gav pressmeddelandena stor uppmärksamhet. Varje signal kring svårsålda bostadsrätter är illavarslande för snabbväxande projektörer som Alm Equity, Magnolia, Oscar Properties och Tobin Properties. För Wallenstam är läget odramatiskt eftersom det Göteborgsbaserade fastighets­bolaget även är en av Sveriges största hyresvärdar. Börsen har dock ändå sänkt aktien med 13 procent de senaste sex månaderna, ett nära dubbelt så stort tapp som för fastighetsindex.

Wallenstam förvaltar i dag bokförda fastighetsvärden för 41 miljarder kronor.

Det värdemässigt största benet, med 54 procent av värdet och 43 procent av hyresintäkterna, är drygt 8 000 fullt uthyrda hyreslägenheter. Fördelningen är knappt 4 000 lägenheter i Stockholm, runt 400 i Uppsala, drygt 3 600 i Göteborg samt drygt 100 i Helsingborg.

Förvaltningsben två, med 46 procent av värdet och 57 procent av hyresintäkterna, är kommersiella fastigheter i centrala Göteborg, samhällsfastigheter, parkering samt övrigt. Wallenstams kommersiella innerstadslägen hade här kunnat liknas vid den dyra slutsträckan i en Göteborgsversion av Monopol. Beståndet är nästintill fullt uthyrt och Göteborgs marknad för innerstadskontor är nu ungefär lika het som Stockholms, fast på hälften så höga hyror.

Förvaltningen, inklusive egen vindkraftsproduktion, handlas på börsen till strax under 30 gånger det löpande kassaflödet, p/ffo, vilket hör till sektorns högsta multiplar.

Det bör ställas mot historiken där Wallenstam lyckats växa förvaltningskassaflödet (ffo) med imponerande 27 procent i genomsnitt under de senaste 20 åren, och med respektabla 14 procent per år de senaste tio åren. Detta allteftersom risken justerats ned och bolaget blivit större (se graf). Substansvärdet per aktie, exklusive utdelning, har vuxits med 17 respektive 11 procent årligen och utdelningen med 25 respektive 15 procent.

Hög och stabil värdetillväxt förklaras av ett mycket aktivt förädlings­arbete. Wallenstam har här sålt av äldre hyreshus för långt över bokförda värden till bostadsrättsföreningar. I den andra artikelgrafen ses nettoförsäljningar för nära 4 miljarder kronor de senaste fem åren. Samtidigt har Wallenstam på senare år skalat upp sin egen bostadsproduktion till en av Sveriges största, vilket i grafen indikeras av byggnation för 8,5 miljarder de senaste fem åren, eller cirka 1,7 miljarder årligen.

Wallenstam bygger i nuläget runt 2 000 lägenheter i årstakt, varav flertalet som hyresrätter. Här bygger Wallenstam i dagsläget nytt till en direktavkastning på 6 procent från start. Kortsiktigt blir effekten att färdiga hus kan värderas upp, då marknadens avkastningskrav ligger mycket lägre. Sedan matar de nya husen in driftnetto samt höjd överskottsgrad, via ökad energieffektivitet, i förvaltningen. Belånat ger det procentuellt en än större tillväxt för kassaflödet. Så länge Wallenstam väljer lägen med obefintlig vakansrisk och klarar 6-procentskalkylen skapas här en konjunkturokänslig kassaflödestillväxt till låg risk.

En mindre del nyproduktion planeras som bostadsrätter från start, men kalkyleras för att även hålla som hyresrätter. Säljbeslutet för bostadsrätter tas sedan nära inpå inflyttningen, baserat på marknadsläget. Det möjliggörs av att Wallenstams lågbelånade förvaltning ger ekonomiskt stöd för att bygga i princip obelånat. Inledningens konvertering av tänkta bostadsrätter till hyresrätter ger här ett positivt tillskott till förvaltningen, men solskensscenariot att få boka omedelbara reavinster på nyproducerade bostadsrätter har samtidigt gått i moln.

Antas Wallenstams produktion ligga på maximalt 3 miljarder kronor per år, eller 2 000 lägenheter, så handlar det om motsvarande 7 procent av förvaltningsbeståndet. Behålls det mesta ­talar det för organisk tillväxt av driftnettot på i alla fall 9 procent årligen de närmaste åren, inräknat blygsamma årliga hyreshöjningar på bostäder samt tydligt höjda kommersiella hyror i Göteborg. Över tid kommer det att ta ned Wallenstams värdering.

Wallenstams påbörjade projekt och markinnehav motsvarar cirka 11 000 lägenheter, eller 5–6 års produktion. Detta är bokfört till cirka 1,3 miljarder kronor, eller endast dryga 100 000 kronor per potentiell lägenhet i storstadslägen. Här finns med andra ord långsiktiga övervärden.

Riskmedvetenhet bör tas för givet i fallet Wallenstam. Nuvarande vd och största ägare är Hans Wallenstam, intervjuad härintill. Han fick som generation två i familje­bolaget inleda sin tid som börs-vd blott 29 år gammal i 1990-talets svenska bank- och finanskris, en period som ytterst få noterade fastighetsbolag överlevde.

Wallenstams förvaltningsbestånd är bokfört utifrån knappt 4 procents avkastningskrav (3,2 procent för bostäder och 4,7 procent för kommersiellt). Om minskat investerarintresse höjer direktavkastningskraven med en procentenhet så skulle Wallenstam, allt annat lika, förlora runt 20 procent av redovisat fastighetsvärde. Med i dag 44 procents soliditet skulle Wallenstam, som ett av få bolag, dock slippa nyemissioner och tvångsförsäljningar. Relativt säkra kassa­flöden skulle ge goda möjligheter för fortsatt bostadsproduktion samt opportunistiska ­affärer, men aktien skulle garanterat ta stryk ur det korta perspektivet.

Det märks hur göteborgarna i Wallenstam positionerat beståndet mot kvalitet och balansräkningen mot försiktig. Därtill ger egen hyresrättsproduktion förutsättningar för tvåsiffrig substanstillväxt till kontrollerad risk under många år framöver. Efter viss tvekan bestämmer sig börsredaktionen för att marknadsoro väger lättare än bra bolagskvaliteter i Wallenstam.

Wallenstam får köpråd som långsiktig sparaktie. Ettårig riktkurs sätts till 85 kronor.

https://www.affarsvarlden.se/premium-nyheter/hyresjatten-star-om-andra-faller-6899859

Scandi Standard klår förväntningarna – höjer utdelningen

Nettoomsättningen uppgick till 2.061 miljoner kronor (1.508).

Det rapporterade rörelseresultatet blev 90,5 miljoner kronor (21,3), och det justerade uppgick till 116 miljoner kronor (32,9) efter jämförelsestörande poster på minus 25,0 miljoner kronor (minus 11,6) hänförligt till framför allt nedläggning och förändring av produktion i Sverige.

Den justerade rörelsemarginalen steg till 5,6 från 2,2 procent.

”I det justerade rörelseresultatet”, skriver bolaget, ”ingår kompensation från tredje part på totalt 26,7 miljoner kronor för viss del av effekterna av de förhöjda nivåerna av campylobakter i anläggningen i Valla under första halvåret 2017. Av dessa ingår 11,7 miljoner kronor i det justerade rörelseresultatet för Sverige och 15,0 miljoner kronor i koncerngemensamma poster.”

En utdelning om 1,80 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (1,35).

Även om kycklingbolaget Scandi Standard kortsiktigt kommer att påverkas av ett antal faktorer, är vd Leif Bergvall Hansen övertygad om att bolaget kommer att se en mer positiv utveckling under det andra halvåret 2018. Det skriver han i bokslutet.

”Vi är också väl positionerade för att under de kommande åren uppnå både organisk och strukturell tillväxt”, fortsätter vd:n.

Den negativa påverkan på rörelseresultatet från fågelinfluensan uppgick under det fjärde kvartalet till cirka 6 miljoner kronor. För helåret 2017 var den totalt 46 miljoner.

För första kvartalet 2018 förväntas en fortsatt negativ påverkan på rörelseresultatet med cirka 1-3 miljoner kronor per månad från fågelinfluensan, framkommer det vidare i rapporten.

https://www.di.se/nyheter/scandi-standard-klar-forvantningarna-hojer-utdelningen/

Säljer tv för ytterligare 1,7 miljarder

MTG säljer innehavet i bulgariska Nova, som omfattar sju tv-kanaler och tio onlineverksamheter.

Köpare är PPF Group. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen värderar hela verksamheten till 185 miljoner euro, cirka 1.830 miljoner kronor, och sägs återspegla MTG:s pågående omvandling från ett traditionellt nationellt tv-bolag till en global digital underhållningskoncern.

Vinsten från försäljningen – hur stor framgår inte av pressmeddelandet – ska användas till att investera i segmenten Nordic Entertainment och Studios samt den globala digitala underhållningsverksamheten.

Nova är Bulgariens största kommersiella mediegrupp med 650 anställda, en försäljning på 991 miljoner kronor 2017 och ett rörelseresultat på 195 miljoner kronor samma år.

MTG etablerade sig i Bulgarien 2007 men har på senare tid dragit sig ur sin tidigare verksamhet i Central- och Östeuropa.

https://www.affarsvarlden.se/ekonominyheter/saljer-tv-for-ytterligare-1-7-miljarder-6899548

Uppstickare tar allt större bit av bolånekakan

Ökningen har skett från 2016 till 2017. Förändringen har gjort att bolåneräntorna sjunkit medan marknadsräntorna stigit.

De fyra största bankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea tog under 2016 68 procent av de nytecknade bolånen. Under 2017 hade siffran krympt till 50 procent, enligt Bloombergs beräkningar.

Sett till den totala bolånekakan har nischbankerna och kreditinstituten fortfarande en låg andel. Enligt SBAB beror ökningen hos dem delvis på ett missnöje med storbankerna.

https://www.di.se/nyheter/uppstickare-tar-allt-storre-bit-av-bolanekakan/

Coop har sagt upp avtalet med Postnord

Anledningen uppges vara den kraftigt ökande mängden paket från framför allt Kina.

”Vi har sedan den sista december sagt upp avtalet. Bakgrunden är att volymerna har ökat enormt, men villkoren i avtalet tar inte höjd för den utvecklingen”, säger Erika Troeng, kommunikatör på Coop, till tidningen.

Avtalet med Postnord har ett års uppsägningstid och Coop, med runt 300 postombud, inleder nu förhandlingar med postföretaget.

”Ersättningen är en del av det, men mer än så vill jag inte kommentera”, säger Erika Troeng.

Även Axfood, med kedjor som Willys och Hemköp, säger sig föra en diskussion med Postnord, men har inte sagt upp sitt avtal. Ica uppger för SvD att ”vi för ständigt dialoger med alla våra samarbetspartner och leverantörer”.

https://www.di.se/nyheter/coop-har-sagt-upp-avtalet-med-postnord/

Johan Dennelind tankar i Telia

Telias vd Johan Dennelind har på fredagen köpt 36.500 aktier i bolaget till kursen 37:84 kronor per aktie, innebärande en total köpeskilling på cirka 1,4 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Enligt Telias hemsida äger Johan Dennelind 154.500 aktier i bolaget. Det framgår inte huruvida hemsidan har uppdaterats efter det senaste köpet.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/johan-dennelind-tankar-i-telia-6899390

Hebas förvaltningsresultatet växer – höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 90,1 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (76,9).

Driftöverskottet blev 57,6 miljoner kronor (45,5) och förvaltningsresultatet uppgick till 32,7 miljoner (29,3).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 55,3 miljoner kronor (188), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 2,3 miljoner kronor (18,8).

Efter skatt blev resultatet 70,4 miljoner kronor (184), vilket motsvarade 1:71 kronor per stamaktie (4:46).

En utdelning om 1:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (1:60).

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/hebas-forvaltningsresultatet-vaxer-hojer-utdelningen-6899101

Feelgood ökar vinsten

Hälsovårdsbolaget Feelgood redovisar ett resultat efter skatt på 20,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (14). Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (0:16).

Nettoomsättningen uppgick till 200 miljoner kronor (177).

Rörelseresultatet blev 20,8 miljoner kronor (14,4).

En utdelning om 0:08 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (0:05).

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/feelgood-okar-vinsten-6899033

Nordea: Bopriser upp mer än väntat i januari

Valueguards HOX-index visade en något större uppgång än väntat i januari, vilket ger stöd åt synen att bostadspriserna nu stabiliseras, även om det kan vara för tidigt att dra den slutsatsen.

Det skriver Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström i en kommentar.

”Vi har länge argumenterat för en stabilisering av bostadspriserna och dagens statistik ger stöd för den synen”, skriver han och tillägger att veckostatistik så här långt tyder på en ganska stabil utveckling även i februari.

Han tillägger dock att det ännu kan vara för tidigt att dra den slutsatsen eftersom priserna kan ha lyfts av att köpare vill hinna göra affär innan det nya skärpta amorteringskravet träder i kraft den 1 mars. Dessutom är utbudet av både nya och befintliga bostäder till salu fortsatt högt, vilket kan tynga priserna under våren. Vidare kan den senaste börsturbulensen möjligen tynga priserna, även om korrelationen mellan bostadspriser och börsen har varit ganska svag.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/nordea-bopriser-upp-mer-an-vantat-i-januari-6898792