Stark rapport från MTG

Rörelseresultatet blev 340 miljoner. I rörelseresultatet ingick en positiv engångspost om 12 miljoner kr. Justerat för denna låg rörelseresultatet på 328 miljoner kr.

Snittestimatet för rörelseresultatet uppgick till 274 miljoner och där ingick inte några engångposter.

Försäljningen uppgick till 4.683 miljoner kr. Här var snittprognosen 4.692 miljoner kr i Infront Datas sammanställning.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

https://www.privataaffarer.se/stark-rapport-fran-mtg/

Saab ska ta in 6 miljarder

Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, samt andra aktieägare, gemensamt representerande 52,3 procent av aktierna och 58,9 procent av rösterna har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen, heter det.

Styrelsen i Saab föreslår att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en företrädesemission under fjärde kvartalet.

Denna extra bolagsstämma planeras äga rum den 16 november 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Bolaget avser genomföra emissionen under det fjärde kvartalet 2018.

Redovisar förlust

Försvarskoncernen Saabs rörelseresultat blev -61 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (369).

Exklusive engångsposter på -298 miljoner kronor var rörelseresultat 237 miljoner kronor (369).

Försäljningen steg till 6.419 miljoner kronor för kvartalet (6.158).

Nettoresultatet blev -94 miljoner kronor (233), eller -0:87 kronor per aktie efter utspädning (2:17).

Orderingången ökade till 4.519 miljoner kronor (3.701). Orderstocken per den 30 september uppgick till 102 miljarder kronor, en minskning jämfört med 104 miljarder kronor den 30 juni.

Upprepar helårsprognos

Saab spår att försäljningstillväxten under 2018 kommer att vara i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, det vill säga en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017.

Såväl försäljnings- som marginalutsikterna är en upprepning av vad Saab tidigare kommunicerat.

Fjolårets utfall för rörelsemarginalen var 7,1 procent.

https://www.privataaffarer.se/saab-ska-ta-in-6-miljarder/

Swedbanks resultat klart över förväntan

Swedbanks rörelseresultat blev 7.061 miljoner kronor i det tredje kvartalet, att jämföra med Infront Datas analytikersnittestimat på 6.373 miljoner kronor.

Stigande räntenetto

Swedbanks räntenetto steg till 6.326 miljoner kronor i det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalets 6.273 miljoner. Utfallet var dock 1 procent lägre än Infront Datas snittestimat, baserat på 17 analytiker, som låg på 6.363 miljoner kronor.

För Svensk bankverksamhet var räntenettot stabilt jämfört med föregående kvartal, 3.847 miljoner kronor mot 3.840 miljoner kronor. Lägre kostnad för resolutionsavgiften, ökade bolånevolymer samt en dag mer i kvartalet motverkades av att företagsutlåningsvolymer på 2 miljarder kronor flyttat till Stora företag & Institutioner, vilket påverkat räntenettot negativt med 22 miljoner kronor, samt något lägre utlåningsmarginaler.

Valutakurseffekter påverkade räntenettot positivt med 5 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3.336 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.181 miljoner.

Ökar på bolån

Bolånevolymen till hushåll uppgick till 789 miljarder kronor vid slutet av kvartalet, motsvarande en ökning med 8 miljarder.

Utlåningen till företag var stabil och uppgick till 255 miljarder kronor (255). Utlåningen påverkades negativt av att ovan nämnda volymer, avseende engagemang till kunder med mer komplexa behov, flyttats till Stora Företag & Institutioner, skriver Swedbank.

Hushållens inlåningsvolym ökade med 7 miljarder kronor under kvartalet medan företagsinlåningen minskade med 1 miljard kronor, främst drivet av minskade volymer inom segmentet offentlig sektor.

Inom Baltisk bankverksamhet ökade räntenettot med 4 procent i lokal valuta under tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet, till följd av ökade utlåningsvolymer och en dag mer i kvartalet.

Bolånemarginalerna fortsatte att öka något medan marginalerna inom företagsutlåningen var fortsatt stabila.

Skriver ner kostnadsprognos

Swedbanks totala kostnader för helåret 2018 kommer att understiga 16,8 miljarder kronor. Det skriver Birgitte Bonnesen i niomånadersrapportens vd-ord.

Tidigare har Swedbank bedömt att de totala kostnaderna kommer att understiga 17 miljarder kronor under såväl 2018 som 2019.

Det tredje kvartalets kostnader var i linje med plan, enligt vd:n.

”Vi har under kvartalet löst upp 200 miljoner kronor av omstruktureringsreserven som avsattes i slutet på förra året för att hantera omorganisationen av våra it- och affärsutvecklingsenheter. Vår kostnad för att genomföra denna förändring i arbetssätt har varit lägre än väntat då arbetsmarknaden varit god och berörda medarbetares kompetens kunnat matchas med andra enheters behov”, uppger hon.

I det tredje kvartalet uppgick kostnaderna till 3.998 miljoner kronor, mot en snittförväntan om 4.166 miljoner kronor enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Att Swedbank löste upp delar av den omstruktureringsreserv på totalt 300 miljoner kronor som avsattes under fjärde kvartalet 2017 var bidragande på kostnadssidan under det gångna kvartalet.

”Upplösningen sker till följd av att ett flertal berörda medarbetare själva valt att lämna Swedbank eller hittat nya positioner inom banken”, heter det vidare i rapporten.

Kommenterar ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet är föränderlig och nyckfull, uppger Swedbanks vd Birgitte Bonnesen i delårsrapporten.

”Vi fortsätter därför ständigt att anpassa våra processer för att säkerställa att vi skyddar våra kunder och ytterligare ökar transparensen på våra hemmamarknader”, skriver Swedbank-chefen i spåren av Danske Banks penningtvättsskandal i Estland som marknaden på senare tid har oroat sig för ska sprida sig till fler banker.

För Swedbank är frågan om hur banker arbetar med att förebygga penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet alltid aktuell, uppger hon.

”Med en marknadsledande position på alla våra fyra hemmamarknader följer också ett ansvar att bidra till att utveckla och stärka det finansiella systemet och den finansiella infrastrukturen. Vi tar det ansvaret bland annat genom att ha en nära dialog med tillsynsmyndigheterna och beslutsfattarna i respektive land. Vi har dessutom arbetat systematiskt och proaktivt med att övervaka betalningsflöden för att upptäcka potentiella oegentligheter”, betonar Birgitte Bonnesen.

Hon anser dock att Swedbanks företagskultur och affärsmodell är den främsta förebyggande åtgärden.

”Swedbank är en värderingsdriven bank. Vi har nolltolerans mot all typ av brottslighet i vår verksamhet och har alltid agerat bestämt och handlingskraftigt när vi fått signaler inifrån vår egen organisation eller från omvärlden om misstänkta transaktioner”, fortsätter hon.

Swedbanks fokus har enligt Birgitte Bonnesen alltid varit på inhemska företagskunder och privatpersoner, på alla bankens hemmamarknader.

”Vi har samma principer och ramverk i hela koncernen gällande penningtvätt, kundkännedom och risk”, framhåller hon.

https://www.privataaffarer.se/swedbanks-resultat-klart-over-forvantan/

Carnegie: Intressant läge för schweiziska aktier

– Zürich-börsen är världens åttonde största börs och utgör ca 2,6 procent av världsindex – klart större än svenska börsen, konstaterar hon i en kommentar publicerad på carnegie.se.

Hon konstaterar att börsen i Zürich har klarat sig klart bättre än Stockholmsbörsen i den senaste tidens marknadsturbulens. Inte minst då Schweiz är skyddat från flera av de orosmoln som sätter press på övriga Europa. Schweiz drabbas till exempel inte av biltullar då landet inte har någon egen bilindustri. Dessutom uteblir bankoron då ingen av de schweiziska bankerna finns med på några topplistor över banker med exponering mot problemländer som Italien och Turkiet.

Men det finns fler skäl som gör schweiziska aktier till ett bra komplement för svenska investerare.

– De två stora sektorerna på Zürich-börsen är hälsovård och dagligvaror som är två sektorer som är konjunkturokänsliga och därmed defensiva. På Stockholmsbörsen så har vi två tunga sektorer; bank och verkstad, som är mer konjunkturberoende, säger Helena Haraldsson.

Till skillnad från den svenska kronan så är schweizerfrancen dessutom stark och robust vilket också gör landet intressant som placering. Ytterligare en faktor är att börsen i Zürich släpat efter världsindex de senaste åren och i orostider lär gapet minska.

– Placeringen passar den som är mer försiktigt och vill ha ett bra komplement till svenska aktier. Vi är underviktade europeiska aktier men söker gärna ”trygghet i alperna” i detta läge, säger Helena Haraldsson.

För den som inte vill handla aktier direkt på börsen i Zürich går det bra att handla i fonder i stället. Fidelity Switzerland och SEB Schweiz är två exempel på fonder som inriktar sig på schweiziska aktier. Dessutom finns flera ETF:er, till exempel Amundi ETF MSCI Switzerland och xTrackers Switzerland.

https://www.privataaffarer.se/carnegie-intressant-lage-for-schweiziska-aktier/

Ingen räntehöjning nu – men frågan är när den kommer

Tidpunkten för den första räntehöjningen på sju år närmar sig, men dröjer lite till. Riksbanken väntas lämna reporäntan oförändrad på -0,50 procent, för sextonde mötet i rad, vid policymötet på tisdagen. Det spår samtliga tolv ekonomer som SME Direkt har tillfrågat inför mötet.

Sex ekonomer tror inte att Riksbanken nu kommer att signalera huruvida räntehöjningen kommer i december eller februari, men två tror att de kan göra det och en tror ”kanske”.

Olika bud om första räntehöjningen

När det gäller ekonomernas egna prognoser om när en första räntehöjning kommer svarar fem att det blir i december, sex tror på februari och en svarar inte.

Vid förra mötet i september drog Riksbanken ned räntebanan något men var samtidigt ovanligt tydliga med när de tänkte höja räntan, i ”december eller februari”.

Denna tydlighet, i kombination med att de uttryckligen talade om 25 punkter, togs som intäkt för att Riksbanken verkligen vill komma till skott med den första höjningen.

Tolererar avvikande inflation

Protokollet och uttalanden från direktionsledamöter har även tolkats som att Riksbanken kanske har lite större tolerans för avvikelser i inflationsutfallet, vilket hittills varit en faktor för senarelagd höjning.

Stefan Ingves såg vid septembermötet oroande faktorer från bland annat dämpade tjänstepriser och trög löneutveckling, men tyckte ändå att den ekonomiska utvecklingen i Sverige kontra euroområdet talar för ett något högre ränteläge här.

”Trots att det finns risker på nedåtsidan är det nu därför dags att avisera ett test av den hypotesen längre fram. Tidpunkten för en försiktig normalisering av penningpolitiken närmar sig”, sade han.

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade den 9 oktober att bilden från det penningpolitiska mötet i september i stort stått sig.

”Min bild står sig, att ekonomin utvecklas på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att göra en första minskning av den penningpolitiska expansionen i december eller februari”, sade hon.

Vad gäller avvikelser från Riksbankens inflationsprognos sade hon att ”jag har personligen tålamod för marginella avvikelser” och att det är viktigt att analysera om avvikelser är tillfälliga eller en början på något mer varaktigt.

https://www.privataaffarer.se/ingen-rantehojning-nu-men-fragan-ar-nar-den-kommer/

Analytikernas fokus inför tisdagens rapporter

Rapportperiodens supervecka är igång och först ut på tisdagen är också en av dagens höjdpunkter i form av Swedbank. Storbankens intäktsutveckling förväntas överlag ha varit solid i det tredje kvartalet, bland annat bedöms räntenettot fortsatt ha stötts av en ökad svensk bolånebok. Samtidigt utgör oron för felsteg inom den baltiska verksamheten ett hinder för attraktion. Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför tisdagsmorgonens rapport.

Enligt Infront Datas snitt av 17 analytikers estimat förväntas Swedbank redovisa totala intäkter om 10,83 miljarder kronor för det tredje kvartalet (10,42). Estimatet pekar mot ett rörelseresultat om 6,37 miljarder kronor (6,19).

Bland enskilda intäktsrader förväntas räntenettot ha varit 6,36 miljarder dollar i det gångna kvartalet (6,21).

Morgan Stanley framhåller att den svenska bolånevolymen har fortsatt att växa. KBW är inne på samma linje och påpekar att ”data för juli och augusti visat likande volymtrend som tidigare under året”.

Analyshuset bedömer att den fortsatta lånetillväxten, tillsammans med en extra dag mot det andra kvartalet, motverkar den negativa effekten av ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. Därmed kan räntenettot förväntas växa även sekventiellt, framhåller KBW. I det andra kvartalet uppgick räntenettot till 6,27 miljarder kronor.

Credit Suisse påpekar att Swedbanks andel om 24 procent av svensk bolånemarknad gör banken sårbar mot den ökade konkurrensen. Under kommande sex till tolv månader bedömer investmentbanken att risken för marginalpress samt oron över hur nordiska bankers arbetat för att förhindra penningtvätt kommer att vara bland frågorna som hamnar i investerares fokus.

Morgan Stanley påpekar att ”Baltikum-oro begränsar nordiska bankaktiers attraktionskraft”. Swedbanks baltiska verksamhet stod för nära en femtedel av det totala rörelseresultatet under 2017 och banken kallar sig som ”ledande” i regionen med Estland som enskilt största marknad. Totalt har Swedbank 3,3 miljoner privatkunder i Baltikum samt cirka 300.000 företagskunder, hette det i halvårsrapporten.

I spåren av penningtvättsrapporteringen har Swedbank framhållit att banken ”kontinuerligt” har jobbat med motverkande åtgärder och att den har ett ”systematiskt” tillvägagångssätt för att upptäcka ”misstänkta transaktioner och affärsaktivitet”. Antalet utländska kunder, så kallade ”non resident”-kunder, står för mindre än 1,5 procent av det totala antalet kunder i Baltikum, har det vidare påpekats.

Swedbank har inte svarat på frågor från Nyhetsbyrån Direkt om hur dessa, i absoluta tal, medelsiffrigt höga 10.000-talet baltiska kunder skiljt sig från Danske Banks så kallade ”non resident”-kunder.

I bankens pressmeddelande framhölls det att Swedbank har som policy att bara acceptera kunder med en tydlig koppling till det lokala näringslivet och att banken genom åren reagerat på alla misstänkta signaler, då både från bankens egna kanaler samt signaler från samarbetspartners.

Industrikonjunktur i fokus för Sandvik

En annan av tisdagens höjdpunkter är Sandvik som kommer med sin rapport först vid lunch. Den eventuellt sviktande hälsan hos industrikonjunkturen ser ut att hamna i fokus när verkstadskoncernen Sandvik på tisdag presenterar sin delårsrapport för det tredje kvartalet.

Enligt ett genomsnitt av 18 analytikers prognoser som Infront Data har sammanställt väntas Sandvik presentera en kvartalsvinst före skatt på 5.274 miljoner kronor. Det vore en ökning med 68 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Prognoserna inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt +999 miljoner kronor.

Efter att estimaten samlats in har sektorkollegan Atlas Copco kommit med en svag delårsrapport som fick Sandvik-aktien att försvagas en del tillsammans med andra verkstadsbolag.

Investmentbanken Morgan Stanley bedömer att huvuddebatten kring Sandviks kvartalsrapport kommer att handla om hållbarheten i tillväxttakterna, särskilt sedan september.

”Efter tvåsiffriga organiska tillväxttakter under första halvåret förväntar vi oss en viss inbromsning och räknar med utfall i intervallet 3-4 procent”, skriver Morgan Stanley som tror att affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology, SMRT, kommer att vara den division som gick starkast i det tredje kvartalet.

”Givet att ledningen har varit positiv vid den senaste tidens konferenser och arrangemang kommer investerare att vara känsliga inför eventuella nyanser kring en inbromsning”, resonerar investmentbanken.

I samband med förra kvartalsrapporten, den 17 juli, sade Sandviks vd Björn Rosengren till nyhetsbyråer att Sandvik hade upplevt fortsatt stark efterfrågan i sina marknader och segment fram till den dagens datum. Sandvik föreföll inte särskilt bekymrade för att bolaget ska påverkas av handelskonflikterna i världen.

”Vi har inte sett eller märkt någonting i våra marknader och segment, utan det fortsätter att vara starkt fram till dagens datum. Sedan är det egentligen ingen som vet hur saker och ting kommer att påverkas”, konstaterade Sandvik-chefen samtidigt.

När sektorkollegan Atlas Copco släppte sin delårsrapport för tredje kvartalet på fredagen nämndes dock mer försiktighet med tvekande kunder i fordonsindustrin i spåren av handelskonflikter och geopolitisk oro.

Deutsche Bank förväntar sig att Sandvik kommer att rapportera ett femte kvartal i rad med dubbelsiffrig organisk försäljningstillväxt, vid cirka 12 procent i årstakt.

”Det torde driva betydande operativt momentum, och tillsammans med valutamedvind leda till ytterligare en stark prestation avseende rörelsemarginal”, uppger Deutsche Bank.

Pareto förväntar sig ett relativt oförändrat efterfrågescenario under 2019 följt av en återhämtning 2020. Pareto anser att Sandvik har drabbats för hårt av oron för en global nedgång under dessa två kommande år och står därför fast vid sin köprekommendation. Efter den betydande kursnedgången är värderingen attraktiv igen, resonerar Pareto.

Sandvik har guidat för att valutaeffekterna på rörelseresultatet i det tredje kvartalet skulle vara positiva med 650 miljoner kronor. Metallpriseffekten spåddes bli +100 miljoner kronor.

https://www.privataaffarer.se/analytikernas-fokus-infor-tisdagens-rapporter/

Arjo höjde omsättningen

Infront Estimates sammanställning av fyra analytikers prognoser låg på ett underliggande ebitda-resultat på 342 miljoner kr med en marginal på 17,1 procent.

Nettoomsättningen blev 1.981 miljoner kronor, mot väntade 1.997 miljoner.

Arjo spår att den organiska omsättningstillväxten för 2018 kommer att hamna i mitten av målsättningen om 2-4 procent.

Bolagets tidigare bedömning var i den lägre delen av målsättningen om 2-4 procent.

Arjo upprepar samtidigt att koncernens rörelsekostnader för helåret 2018 förväntas uppgå till cirka 2.965 miljoner kr i jämförbara valutor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

https://www.privataaffarer.se/arjo-hojde-omsattningen/

Kepler: Volvo attraktivt efter kursfall

Det skriver Kepler Cheuvreux i en analys, där rekommendationen för Volvo höjs till köp (behåll). Riktkursen sänks däremot till 160 kr (180), vilket kan ställas mot att Volvo handlas till drygt 134 kr på måndagsförmiddagen.

I analysen tar Kepler Cheuvreux upp att de starka kvartalssiffrorna delvis kan hänvisas till att efterfrågan och därmed beställningar har tidigarelagts och Kepler påminner om att det är en cyklisk industri.

Kepler Cheuvreux uppmärksammar också att emissionsproblemen, som Volvo nyligen informerat om, är oroande men konstaterar att det inte är något ”dieselgate”. Analysen är att det sannolikt kommer att leda till en kostnad för att återkalla fordonen och åtgärda problemen.

När Volvo har rett ut hur stor kostnaden blir för att åtgärda emissionsproblemet kommer fordonskoncernen troligen att kunna göra en extrautdelning om minst 5 kr, utöver den ordinarie utdelningen om 4,50 kr, enligt Kepler Cheuvreux.

Andra analytikerreaktioner efter Volvorapporten:

* DNB Markets har sänkt riktkursen till 141 kr (155) och upprepar behåll för aktien. Med en exponering mot två av de mest cykliska sektorerna har framväxande signaler på en avtagande cyklisk tillväxttrend ökat risken i Volvo, menar DNB.

* Pareto Securities upprepar sin köprekommendation för Volvo men har dragit ned riktkursen till 190 kr (195). Fokus på utsläppsproblemet har lett till en överdrivet negativ kursreaktion i Volvo-aktien, tycker Pareto som håller sina estimat i stort sett oförändrade och tycker att aktien är ett fynd vid den här kursen.

* Morgan Stanley står fast vid sin rekommendation undervikt, efter rapporten. Investmentbanken tycker att det är svårt att ur ett makroperspektiv förutspå större fortsatta förbättringar inom Lastbilar och VCE.

https://www.privataaffarer.se/kepler-volvo-attraktivt-efter-kursfall/

Canon köper ut Axis från börsen

Efter ökningen kommer Canon att påkalla tvångsinlösen gällande resterande aktier i Axis och bolaget kommer att ansöka om avnotering från Stockholmsbörsen.

Överenskommelsen sker till ett pris om 363,75 kr per aktie och kommer efter att Canon vintern 2015 lade ett bud om 340 kr per aktie varefter Elliott tog en så kallad corner och blockerade Canon från att nå 90 procent av aktierna.

https://www.privataaffarer.se/canon-koper-ut-axis-fran-borsen/

Rapportperiodens supervecka är här

På måndagen finns bland annat Arjo med på listan medan tisdagen innehåller rapporter från bland annat MTG, Sandvik, Saab och Swedbank. Onsdag 24 oktober rapporterar Lundin Mining, Nordea, Handelsbanken  och Boliden för att nämna några.

Den 25 oktober är något av en supertorsdag med drygt 50 bolag som rapporterar. Några exempel är AAK, ABB, Dometic, Haldex, JM, NCC, Scandic Hotels, SEB, Ica, Alfa Laval, Epiroc, Kinnevik och SKF.

Även fredagen är full av rapporter från bland annat Electrolux, Intrum, Veoneer, Fingerprint Cards, Swedish Match, Stora Enso och Securitas.

Tabell: Här är alla rapportbolag v. 43

Bolag Rapportdatum
v.43
Arjo 2018-10-22
Beijer Ref 2018-10-22
Christian Berner 2018-10-22
VBG 2018-10-22
Studsvik 2018-10-22
BE Group 2018-10-23
Cellavision 2018-10-23
Corem Property 2018-10-23
Fagerhult 2018-10-23
Inwido 2018-10-23
Lagercrantz 2018-10-23
MTG 2018-10-23
Saab 2018-10-23
Swedbank 2018-10-23
Enea 2018-10-23
Wihlborgs 2018-10-23
Gunnebo 2018-10-23
Enea 2018-10-23
Knowit 2018-10-23
Formpipe 2018-10-23
Sandvik 2018-10-23
Profilgruppen 2018-10-23
Millicom 2018-10-23
Beijer Electronics 2018-10-24
Bonava 2018-10-24
Coor 2018-10-24
Fenix Outdoor 2018-10-24
Handicare 2018-10-24
HMS Networks 2018-10-24
Holmen 2018-10-24
Kabe 2018-10-24
Lundin Mining 2018-10-24
Momentum 2018-10-24
Mycronic 2018-10-24
Nolato 2018-10-24
Nordea 2018-10-24
Rottneros 2018-10-24
Serneke 2018-10-24
SHB 2018-10-24
Svedbergs 2018-10-24
Victoria Park 2018-10-24
Axfood 2018-10-24
Kungsleden 2018-10-24
Tieto 2018-10-24
Betsson 2018-10-24
Boliden 2018-10-24
Biogaia 2018-10-24
Dedicare 2018-10-24
Evolution Gaming 2018-10-24
NP3 2018-10-24
Sportamore 2018-10-24
ÅF 2018-10-24
Bioinvent 2018-10-24
Prevas 2018-10-24
AAK 2018-10-25
ABB 2018-10-25
Addnode 2018-10-25
Addtech 2018-10-25
Alimak 2018-10-25
Beijer Alma 2018-10-25
Bufab 2018-10-25
Camurus 2018-10-25
Collector 2018-10-25
Dometic 2018-10-25
Elos Medtech 2018-10-25
Fast Partner 2018-10-25
GHP Specialty Care 2018-10-25
Haldex 2018-10-25
Havsfrun 2018-10-25
HIQ 2018-10-25
Hoist 2018-10-25
JM 2018-10-25
Lifco 2018-10-25
NCC 2018-10-25
Net Ent 2018-10-25
Pandox 2018-10-25
Radisson Hospitality 2018-10-25
Ratos 2018-10-25
Rejlers 2018-10-25
Sagax 2018-10-25
Scandic Hotels 2018-10-25
SEB 2018-10-25
Semcon 2018-10-25
Softronic 2018-10-25
Tobii 2018-10-25
Trention 2018-10-25
Diös 2018-10-25
Ica 2018-10-25
Nokia 2018-10-25
Poolia 2018-10-25
TF Bank 2018-10-25
Alfa Laval 2018-10-25
Epiroc 2018-10-25
Gränges 2018-10-25
Lindab 2018-10-25
Academedia 2018-10-25
AQ Group 2018-10-25
Kinnevik 2018-10-25
Midsona 2018-10-25
Munters 2018-10-25
Orexo 2018-10-25
Platzer 2018-10-25
Wallenstam 2018-10-25
Hexpol 2018-10-25
SKF 2018-10-25
Bulten 2018-10-25
Alligator 2018-10-26
Autoliv 2018-10-26
Bergman & Beving 2018-10-26
Bilia 2018-10-26
Catena 2018-10-26
Cloetta 2018-10-26
C-Rad 2018-10-26
D Carnegie 2018-10-26
Electrolux 2018-10-26
Episurf Medical 2018-10-26
Feelgood 2018-10-26
FM Mattsson 2018-10-26
Image Systems 2018-10-26
Intrum 2018-10-26
Itab 2018-10-26
Medicover 2018-10-26
Medivir 2018-10-26
Midway 2018-10-26
MRG 2018-10-26
Nobia 2018-10-26
Odd Molly 2018-10-26
Oncopeptides 2018-10-26
Oscar Properties 2018-10-26
Pricer 2018-10-26
Veoneer 2018-10-26
Xvivo 2018-10-26
Fingerprint Cards 2018-10-26
Ahlsell 2018-10-26
Kindred 2018-10-26
SSAB 2018-10-26
Thule 2018-10-26
Acando 2018-10-26
Lammhults 2018-10-26
Micro Systemation 2018-10-26
Swedish Match 2018-10-26
Eolus Vind 2018-10-26
Invisio 2018-10-26
Stora Enso 2018-10-26
Net Insight 2018-10-26
Securitas 2018-10-26

Källa: Direkt

https://www.privataaffarer.se/rapportperiodens-supervecka-ar-har/

Flera sänkta rekommendationer efter rapporten

Kepler Cheuvreux upprepar rekommendationen behåll men sänker riktkursen till 251 från 285 kr.

DNB Markets är något mer optimistiska och rådet stannar vid köp. Däremot sänks riktkursen med 28 kr till 260 kr.

Även Pareto Securities upprepar köp medan riktkursen sänks till 270 kr från 300.

ABG upprepar köp medan riktkursen sänks med 30 kr till 260 kr.

SEB Equities sänker riktkursen för Atlas Copco till 270 kr från 310 kr medan köp upprepas.

J.P. Morgan upprepar övervikt i kombination med riktkursen 235 kr (280).

Atlas Copcos rapport för det tredje kvartal var svagare än många hade väntat sig på flera huvudpunkter och bolaget spådde dessutom lägre efterfrågan i det fjärde kvartalet.

https://www.privataaffarer.se/flera-sankta-rekommendationer-efter-rapporten/

Kursfallet ger fyndläge i Clas Ohlson

Det menar Dagens Industri, som ger aktien en köprekommendation, ”även om risken måste betraktas som hög”, i måndagens utgåva.

Aktien har tappat 60 procent på drygt ett år och den amerikanska detaljhandelsjätten Sears konkurs i förra veckan visar att en stolt historia inte är något skydd när Amazon och andra näthandlare tar över, medger DI.

Clas Ohlsons strategi att kombinera e-handel med butiksnät är förvisso inte unik på något sätt, men väntas fördubbla nätförsäljningen som andel av totalförsäljningen.

Samarbetet med Mathem är dock ett nytt grepp, vilket också gäller för satsningen på tjänster och service. I synnerhet den senare kan bli svår för bolag som Amazon att kopiera, menar DI.

Bolagets ambition att dela ut 6:25 kronor per aktie de kommande två åren, vilket innebär en direktavkastning på 9 procent till dagens kursnivåer.

”Efter den utdelningsfesten bör aktiemarknaden kunna räkna med tämligen markant stigande vinst och därmed en aktiekurs som kan klättra till uppemot 100 kronor på något eller ett par års sikt”, skriver DI, som tror att vinstnedgången bottnar ut under 2018.

https://www.privataaffarer.se/kursfallet-ger-fyndlage-i-clas-ohlson/