Risk för bakslag, Getinge får vänta

Medicinteknikbolaget Getinge har varit en verkligt sorgebarn de senaste åren. Det intensiva förvärvstempo som byggde upp bolaget under åren kring millennieskiftet har i efterhand lett till stora problem. Dels tycks ett antal av de förvärvade bolagen inte hålla måttet rent produkt- och kvalitetsmässigt och dels fuskade Getinge i arbetet med att integrera alla förvärven till en väl fungerande enhet.

Arbetet med att få ordning på Getinge har pågått ända sedan 2013.  Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, slog då ned på kvalitetsbrister i Getinges produkter och bolaget tvingades till kraftfulla åtgärder. Arbetet med att blidka FDA har kostat åtskilliga miljarder kronor och myndigheten gör fortfarande löpande kontroller vid vissa anläggningar för att förvissa sig om kvaliteten.

Sedan 2013 har även vd:arna avlöst varandra och åtgärdsprogrammen likaså.  Nuvarande vd Mattias Perjos tillträdde sin post för snart två år sedan. Han lade fast ett åtgärdsprogram för att förbättra tillväxt och lönsamhet som var tänkt att börja visa positiva effekter från och med 2019. 2018 beskrevs som ett mellanår vilket det resultatmässigt även utvecklats till.

I samband med Getinges kapitalmarknadsdag i november sade dock Mattias Perjos att även 2019 kommer att bli något av ett implementeringsår. Vissa positiva effekter från pågående åtgärder räknade han med, men huvuddelen väntas synas först 2020.

Till råga på allt har Getinge på nytt drabbats av kvalitetsproblem under 2018. I oktober meddelade bolaget att ett stort antal skadeståndsanmälningar lämnats in i USA och Kanada relaterade till ett kirurgiskt nätimplantat för bråckoperationer. Getinge reserverade hela 1,8 miljarder kronor för att täcka ett eventuellt negativt utfall.

Aktien reagerade kraftigt negativt på det beskedet och inte ens en månad senare skakade kursen till ordentligt igen när det meddelades att FDA skulle granska uppgifter om fel i en av Getinges aortapumpar. Något ytterligare har inte kommit ut om den processen.

Trots en svag utveckling för Getinge-aktien under många år nu så är den fortfarande mycket känslig för bakslag. Givet historiken med FDA är det förståeligt när det gäller rapporter om kvalitetsbrister i produkterna. Även när det gäller resultaten har aktiemarknaden dåligt tålamod med Getinge. Det är också i viss mån förståeligt då arbetet med att få ordning på lönsamhet och tillväxt pågått en längre tid.

Tillväxten har dock förbättrats under 2018 och den ligger organiskt på dryga 6 procent efter tre kvartal. Lönsamheten är dock fortfarande rejält pressad. Även om man rensar för ett antal engångsposter har resultatet försämrats jämfört med föregående år.

Mattias Perjos konstaterade i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i höstas att Getinges rörelsemarginal ligger 5-10 procentenheter under branschsnittet. Det menade han delvis berodde på strukturella faktorer men huvudsakligen var det saker som går att åtgärda.

Mattias Perjos

2011 rapporterade Getinge en rörelsemarginal på 18 procent. I fjol var den 6,6 procent. Prispressen har generellt ökat i branschen då sjukhus och vårdinrättningar tvingats att bli mer professionella i sina inköp till följd av krympande budgetar. Getinges lönsamhet har också tyngts av de senaste årens löpande strukturarbete.

Målsättningen är att på sikt ta sig upp mot branschsnittet när det gäller lönsamhet. Någon tidsplan för när det kan tänkas ske har dock inte Getinge satt upp.

Enligt SME Direkt räknar de analytiker som bevakar Getinge med att den justerade rörelsemarginalen, ebita, tar ett hyggligt kliv uppåt 2019, från 10,6 procent 2018 till 11,3. Året därpå väntas en ännu större förbättring till 12,1 procent. Den rapporterade rörelsemarginalen, ebit, väntas då vara 10,6 procent.

Tillväxten väntas ligga på 3-5 procent de närmaste åren och snittprognoserna för vinst per aktie ligger på 5,72 kronor för 2019 och 6,62 kronor för 2020. Det ger p/e-tal på 14,7 respektive 12,7. Justerat för nettoskulden på 13 miljarder kronor värderas rörelsen till 14,4 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Getinge-aktien väntas uppgå till 2,3 procent respektive 2,7 procent de närmaste åren.

Getinge fyllde på kassan med drygt 4 miljarder kronor under 2017 men skuldsättningen är fortfarande hög i förhållande till de resultat som bolaget genererar. De nya stora reserveringar man nu tvingats till har fått vissa att oroas över om ytterligare en nyemission kan komma att behövas. Bolaget har dock tydligt förnekat att det skulle vara aktuellt.

Förväntningarna på Getinge har fått lov att skruvas ned sedan vi sist kikade på aktien. Kursen har också backat och värderingen har sjunkit något.

Problemet med Getinge-aktien är dock inte värderingen, den är ok för ett bolag i en konjunkturstabil sektor. Problemet är att risken för bakslag tycks vara ständigt närvarande. De senaste skadeståndskraven är förödande för ett bolag som i flera år kämpat för att få ordning på kvaliteten i sina produkter. Känslan blir att det kan smälla igen när som helst och aktien är som sagt extremt känslig för den typen av nyheter.

Med pågående effektiviseringar blir det också svårt för analytikerna att göra prognoser på Getinge. I dagsläget väntas en hygglig lönsamhetsförbättring under 2019. Något trendbrott i den sjunkande marginalen hade dock ännu inte materialiserats i tredje kvartalet.

Sammantaget känns riskerna allt för stora i Getinge-aktien och vi håller oss på sidlinjen. Rekommendationen blir neutral.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/risk-for-bakslag-getinge-far-vanta.html

Budgeten blir expansiv – i flera år

Så har vi då en ny regering på plats. Det tog runt fyra månader men på finansmarknaden har reaktionerna under den långdragna processen varit lugna –  för att inte säga obefintliga. Ett tecken på att marknaden inte varit särskilt bekymrad över utgången är att den svenska kronan faktiskt stärkts något under resans gång, framför allt mot euron.

Ekonomisk-politiskt kan vi räkna med att ett regeringsunderlag bestående av S, MP, C och L i huvudsak kommer att bedriva en expansiv ekonomisk politik när parterna ska få igenom sina respektive hjärtefrågor. Något som förvisso kan visa sig bli vältajmat sett till att den globala tillväxten ser ut att mattas, bostadsbyggandet i Sverige redan har dämpats rejält och hushållen har en förvånansvärt dyster syn på både sin egen- och den svenska ekonomin i stort.

Utgångspunkten är ändå att det framöver kommer det att bedrivas en betydligt mer höger-liberal politik av regeringen ”Löfven II” än den som genomförts under den senaste mandatperioden, när regeringen stödde sig mot V.

Att M och KD kuppade igenom sin budget för 2019 betyder dessutom att den nya regeringen redan nu är bakbundna på skatteområdet inför det här året då de skattesänkningar som aviserades i den budgeten ligger fast. Sammantaget kan man räkna med att detta, tillsammans med en extra budget i vår där nya reformer tillkommer, ger en bruttoeffekt på den svenska BNP-tillväxten på närmare 1 procent under 2019. En del av effekten förtas av att vi även får se en del skattehöjningar i form av bland annat bibehållen flygskatt och en fortsatt grön skatteväxling i form av högre skatter på resor och drivmedel.   

Större delen av reformagendan kommer däremot troligen att dröja till 2020, vilket betyder att vi även detta år kan räkna med en expansiv budget. Bland annat lär värnskatten försvinna, nya skattesänkningar för pensionärer genomföras samt en hel del utgiftsökningar när partierna ska ha igenom sina respektive profilfrågor. En grov bedömning är att detta ger en tillväxtimpuls runt 0,6 -0,8 procent på BNP.

Givetvis kommer det att finnas slitningar inom den nya regeringskoalitionen men vår bedömningen är ändå att de har goda chanser att sitta kvar, i alla fall under de närmaste åren. Att V, M, KD och SD skulle göra gemensam sak och fälla regeringen ser vi som högst osannolikt. Det bränner egentligen till först  2021 när utredningarna kring bland annat fri hyressättning på nybyggnation och moderniserad arbetsrätt ska vara klara. Då lär V sätta sig på tvären men det är svårt att se hur övriga oppositionspartier skulle göra gemensam sak med V i just dessa frågor. Det skulle i så fall vara av ren bitterhet.

Hur den här bitterheten tar sig uttryck betyder dessutom mycket för hur en mer omfattande skattereform kan tänkas se ut. För att den ska få bred förankring bör i alla fall M ansluta sig till förhandlingarna i en konstruktiv anda. Det lär inte ske i närtid och mot den bakgrunden tror vi att en bredare skattereform dröjer till efter nästa val. Samtidigt gäller att, som Håkan Frisén prognoschef på SEB uttrycker det, för Moderaterna att inte framstå som alltför dåliga förlorare inför nästa val, vilket möjligen kan skynda på processen.

Mot slutet av 2021 lär däremot slitningarna i själva regeringsunderlaget öka när det börjar bli dags att utvärdera genomförandet av reformagendan och börja förbereda sig för valet 2022. Frågan är ändå om man så nära ett ordinarie val vill fälla den sittande regeringen.

Givet att den globala ekonomin inte går in i en recession räknar vi därför med att den nya regeringskonstellationen kommer att bidra till att svensk tillväxt hålls uppe på en hygglig nivå under de närmaste åren. Till det bidrar att de offentliga finanserna faktiskt ger ordentligt utrymme för att föra en expansiv politik under de närmaste åren, som också gör det lättare att hålla ihop samarbetet. Konjunkturinstitutets prognoser om en svensk tillväxt på 1,3 procent i år och 1,7 procent 2020 lär, allt annat lika, behöva justeras upp.

För Riksbanken innebär den ekonomisk-politiska inriktningen större möjlighet att genomföra nya räntehöjningar. Till högre tillväxt kan nu också läggas att inflationen kommer att ticka upp några tiondelar till följd av skattehöjningarna. Det betyder att vi kanske inte får se den kraftiga nedgång i inflationen under hösten som även Riksbanken själva har räknat med. Vi tror ändå inte att det blir någon ytterligare räntehöjning i år, om inte banken väljer att genomföra den under årets första halvår. Något som Riksbanken själva inte räknar med men som marknadsprissättningen på räntemarknaden faktiskt lutar åt.  

Samtidigt är det troligt att en expansiv politik som driver på den svenska tillväxten även kommer att ge en viss uppåtpress på den svenska kronan. Lägre tillväxt i vår omvärld, uteblivna räntehöjningar från de större centralbankerna och stabila svenska statsfinanser borde ge förutsättningar för detta. Vi har sett detta tidigare utan att kronstyrkan materialiserats men vår bedömning är ändå att kronan går ner under 10 kronor per euro redan i vår (dagskursen är 10,25 kronor per euro).  Hur kronan rör sig mot dollarn är mer avhängigt av hur euron rör sig mot samma valuta.

Viktiga ekonomisk-politiska åtgärder i 73-punktspgrogrammet

Värnskatten tas bort

Sänkt skatt för pensionärer

På sikt en omfattande skattereform

Småföretagarreformer

Inget förbud mot vinst i välfärden

ROT/RUT byggs ut

Moderniserad arbetsrätt (bland annat utökade undantagsregler)

Flygskatten behålls

Fri hyressättning för nybyggnation

Investeringsstöd till bostadsbyggande

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/expansiv-budget-i-flera-ar.html

Bred börsuppgång, Mekonomen rasar

 ”Jag tror att det sker framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. USA-presidenten Donald Trump är fokuserad på ekonomin och aktiemarknaden. Det skapar ett intresse för att få en vänskaplig lösning på handelsfrågan”, sade aktiechefen Chris Dyer på Eaton Vance till Bloomberg News.

Vid 13.30-tiden var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 1,3 procent till nivån 1.493. Aktier för nära 9 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Tyskland och Frankrike steg motsvarande index 1,6 till 1,7 procent.

Uppgången ägde rum mot bakgrund av uppgifter i Wall Street Journal om att USA överväger att lätta på tullarna mot Kina för att lugna marknaderna och för att ge Peking starkare incitament till eftergifter i handelssamtalen. Uppgifterna har dock dementerats av en talesperson på finansdepartementet.

Inom OMXS30 låg ståltillverkaren SSAB med en uppgång på drygt 2 procent. Därefter följde Kinaberoende Hexagon och Sandvik. Inom råvarusfären ökade Boliden 1,7 procent sedan aktien höjts till övervikt av Barclays. På råvarumarknaderna steg basmetallpriser i det bättre sentimentet.

Uppåt var det även för indextunga aktier som Nordea, H&M och Ericsson som samtliga steg nära 2 procent.

Näst svagast storbolag för dagen var skogsbolaget SCA efter en nedgradering till neutral från UBS. Aktien förlorade 1,2 procent. Ännu mer tappade Kinnevik, minus 1,8 procent, efter meddelande om att styrelseordföranden Cristina Stenbeck ska hoppa av.

Utanför OMXS30 rasade Mekonomen nära 17 procent till 77:10 kronor, den lägsta nivån sedan finanskrisen, sedan bolaget vinstvarnat för det fjärde kvartalet med hänvisning till en ovanligt svag Europamarknad.

Rejält ned, minus 10 procent, var det även för kosmetikaförsäljaren Oriflame, som i förtid rapporterade ett något svagare resultat än väntat.

”Ser vi till den externa förväntansbilden så avviker inte resultatet nämnvärt i sin helhet, men däremot ser vi att försäljningsmixen mellan de geografiska marknaderna skiljer sig från analytikernas estimat”, sade ir-chefen Nathalie Redmo till Nyhetsbyrån Direkt.

Kempen har inlett bevakning av bioteknikbolaget Hansa Biopharma, tidigare Hansa Medical, med rekommendationen köp och riktkursen 350 kronor. Aktien steg drygt 5 procent till 252:40.

THQ Nordic, Hexatronic och Enea är Redeyes toppval (top picks) inom tekniksektorn för 2019. De tre aktierna ökade mellan 2,9 och 3,6 procent.

I motsats riktning gick bettingbolaget Leo Vegas, som tappade drygt 3 procent efter att Carnegie sänkt sin rekommendation för aktien till behåll från köp.

På makroagendan kvarstår bland annat USA:s industriproduktion klockan 15.15 och Michiganindex klockan 16.

USA-terminerna var upp 0,4 till 0,7 procent inför fredagens öppning efter att börserna i New York stängt mellan 0,6 och 0,8 procent högre på torsdagen.

Graf: Stockholmsbörsens OMXS30-index 18 januari

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/bred-borsuppgang-mekonomen-rasar.html

Stark börs efter handelssamtal

Mekonomen och Oriflame, som båda släppt preliminära resultat för det fjärde kvartalet, rasade med tvåsiffriga procenttal. Kinnevik backade något sedan Cristina Stenbeck aviserat att hon lämnar bolagets styrelse.

Vid 9.50-tiden var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,9 procent till 1.488. Aktier för 2,6 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Tyskland och Frankrike steg motsvarande index 0,8 respektive 1 procent.

Uppgången ägde rum mot bakgrund av uppgifter i Wall Street Journal om att USA överväger att lätta på tullarna mot Kina för att lugna marknaderna och för att ge Peking starkare incitament till eftergifter i handelssamtalen. Uppgifterna dementerades i ett senare skede av en talesperson på finansdepartementet.

I storbolagsindexet låg ståltillverkaren SSAB nära toppen med en uppgång på drygt 2 procent, tillsammans med gruvbolaget Boliden. SSAB följde sektorkollegorna på kontinenten och Boliden har fått rekommendationen höjd till övervikt av Barclays. På råvarumarknaderna steg basmetallerna koppar, nickel och zink alla kring 1 procent.

Uppåt var det även för konjunkturkänsliga fordonsrelaterade aktier som Autoliv, plus 1,3 procent, och Volvo, upp 2 procent, samt flera verkstadsbolag.

Näst svagast för dagen var skogsbolaget SCA efter en nedgradering till neutral från UBS. Aktien förlorade 1,1 procent. Ännu mer tappade Kinnevik, minus 1,9 procent, efter Cristina Kinneviks avhopp.

Utanför OMXS30 rasade Mekonomen över 16 procent till 77:30 kronor, den lägsta nivån sedan finanskrisen, sedan bolaget vinstvarnat för det fjärde kvartalet med hänvisning till en ovanligt svag Europamarknad.

Rejält ned, minus 13 procent, var det även för kosmetikaförsäljaren Oriflame, som i förtid rapporterade ett något svagare resultat än väntat.

”Ser vi till den externa förväntansbilden så avviker inte resultatet nämnvärt i sin helhet, men däremot ser vi att försäljningsmixen mellan de geografiska markanderna skiljer sig från analytikernas estimat”, sade ir-chefen Nathalie Redmo till Nyhetsbyrån Direkt.

Kempen har inlett bevakning av bioteknikbolaget Hansa Biopharma, tidigare Hansa Medical, med rekommendationen köp och riktkursen 350 kronor. Aktien steg drygt 5 procent till 253 kronor.

I motsats riktning gick bettingbolaget Leo Vegas, som tappade 3 procent efter att Carnegie sänkt sin rekommendation för aktien till behåll från köp.

Nedåt var det även för Attendo sedan Nordea tagit bort omsorgsbolaget ur sin svenska modellportfölj. Aktien tappade 2,5 procent.

På makroagendan kvarstår bland annat USA:s industriproduktion klockan 15.15 och Michiganindex klockan 16.

Graf: Stockholmsbörsens OMXS30-index 18 januari

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/stark-bors-efter-handelssamtal.html

Så påverkas din ekonomi av Löfvens regering

Fyra månader har passerat sedan valresultatet blev klart och först nu ser Sverige ut att få en ny regering. Det står klart efter statsministeromröstningen på fredagen där Stefan Löfven vann. 

I och med detta kommer Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma statsbudget som röstades igenom i riksdagen i december i stora drag, ändras i en tilläggsbudget, eller i samband med vårpropositionen, av den nya regeringen.

Normalt så brukar en ändringsbudget läggas i samband med just vårpropositionen, men det finns inget som hindrar vår nya regering från att lägga en ändringsbudget tidigare än så.

Förändringarna om inkomstskatten som lades fram i KD+M-budgeten har dock redan börjat gälla den 1 januari, vilket kommer att synas redan på januarilönen.

Eftersom inkomstskatter inte kan ändras under ett gällande kalenderår, enligt lag, så kan dessa förändringar inte röras förrän tidigast 2020.

Jobbavdraget gör att inkomstskatten sänks med som mest 210 kronor på inkomster över 31 000. Dessutom höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt från 40 600 kronor till 42 000 kronor. Du som tjänar mellan 40 600 kronor och 42 000 kronor i månaden, före skatt, får alltså totalt cirka 500 kronor i skattesänkning.

Även skatten för pensionärer sänks med runt 200 kronor från och med januari, för den som får 22 000 kronor i pension. Som mest blir sänkningen 1 052 kronor vid en pension på 45 000 kronor.

Förslagen som ingår i januariavtalet

Om vi tittar på den överenskommelse som vår nya regering enats om tillsammans med Centern och Liberalerna, så handlar det totalt om 73 punkter. Viktigt att komma ihåg är att dessa än så länge bara är förslag, och därför är det fortfarande oklart exakt vilka av dem som kommer att gå igenom.

Värnskatten

Bland plånboksförslagen så finns vissa skattesänkningar med, till exempel så ska värnskatten slopas 2020. Det betyder att höginkomsttagare med månadsinkomster som är högre än 58 600 kronor slipper att betala fem extra procentenheter i skatt. Tjänar du exempelvis 100 000 kronor, så får du cirka 2070 kronor mer kvar i plånboken varje månad.

Pensionen

Och 2021 ska skatteklyftan på pensioner tas bort vilket innebär att ingen pensionär ska betala mer i skatt på sin pension än en löntagare betalar på sin lön, en fråga som varit omdebatterad ända sedan jobbskatteavdraget infördes.

Trots skattelättnader för pensionärer senare år har jobbskatteavdraget nämligen lett till att ungefär hälften av Sveriges pensionärer betalar högre skatt på sin pension än löntagare gör på sin lön.

Pensionen ska också höjas för vanliga löntagare 2021.

Familjevecka

En familjevecka ska införas vilket innebär att arbetande föräldrar, till barn mellan 4 och 16 år får tre lediga dagar var inom ramen för föräldraförsäkringen, som de kan ta ut när barnen inte kan vara i förskola, eller skola. Ensamma vårdnadshavare får sex dagar.

Rutavdrag

Taket för rutavdrag föreslås höjas till 50 000 kronor, och antalet tjänster ska breddas till att även flytt-, hämt- och trygghetstjänster omfattas.

Ränteavdrag uppskov

Räntekostnaden som är 0,5 procent per år, på uppskovsbelopp ska avskaffas.

Att göra uppskov innebär att du avvaktar med att betala vinstskatten som är 22 procent, på försäljningen av din bostad, om du gör en vinst. Istället för att betala in hela skatten får du betala ungefär 0,5 procent av din vinst i årlig skatt. Du slipper alltså inte betala skatt på vinsten, men du kan skjuta upp betalningen.

För att kunna begära uppskov måste du ha köpt en ny bostad.

Om du köper en ny bostad som är dyrare, efter försäljningen får du göra uppskov av hela kapitalvinsten.

Om du däremot köper en billigare bostad går det inte att få uppskov på hela vinsten. Då beräknas uppskovsbeloppet.

Högre miljöskatter

Förslagen innehåller flera skattehöjningar, bland annat i form av högre miljöskatter på resor och drivmedel.

Fackavgift

Skattereduktionen på fackavgiften föreslås slopas från och med 1 april 2019. Reduktionen är idag 25 procent av medlemsavgiften om den ligger på minst 400 kronor per år.

Flygskatt

Flygskatten ska återinföras.

Marknadshyror

Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Detta kallas även marknadshyror, och betyder att hyresvärden själv kan bestämma hur mycket du ska betala i hyra.

Man brukar säga att det finns tre olika modeller för hur hyran ska bestämmas. Hyresreglering, marknadshyra och bruksvärdessystem.

Sedan 1969 har Sverige bruksvärdessystem, som bland annat innebär att hyran ska sättas utifrån lägenhetens kvaliteter och att likvärdiga lägenheter har likvärdig hyra-

Vid hyresreglering är det staten som bestämmer hyrorna, men det finns ett tak.

Fotnot. Detta är ett urval av de 75 punkter som S, MP, L och C kommit överens om. Det är bara förslag, och inte säkert vad som kommer att genomföras.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lofvens-regering.html

Fonderna som satsar på högutdelare

Att investera utifrån index som har en lutning mot bolag som höjt utdelningen under en lång period eller välja de bolagen med just högst avkastning, har varit möjligt på den amerikanska aktiemarknaden under en lång period och det har varit framgångsrikt.

Det mest kända är ”Aristocrats” som utgår från det kända amerikanska S&P 500-indexet. Med Aristocrats skapar man ett nytt index utifrån de bolag som höjt utdelningen i minst 25 år i följd. Här ingår mellan 40 – 50 bolag i ett likaviktat index som heter S&P 500 Dividend Aristocrats.

De senaste tio åren har Aristokrat-indexet i genomsnitt haft en 1,3 procentenhets högre avkastning än S&P 500 index, till en något lägre risk mätt som standardavvikelse. Aristokraternas index saknar helt FAANG-bolagen som omfattar Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google (Alphabet) som länge varit börsmotorn.

Men nu till hemmaplan och Stockholmsbörsen samt Norden. De senaste åren har det dykt upp två mycket intressanta passivt förvaltade fondprodukter med fokus på högutdelare som är värt att titta närmare på.

Den första är spetsfonden Aktiespararna Direktavkastning. Det är en fond som såg dagens ljus i oktober 2016. Fonden efterliknar indexet SIX Sweden Dividend 15 index, som omfattar totalt 15 bolag. SIX-indexet är beprövat och har flera år på nacken. Det gör att vi har en lång historik att analysera.

Investeringsprocessen utgår från de 40 mest likvida aktierna på Stockholmsbörsen. Bolagen rankas efter direktavkastning, som vägs samman för den senaste treårsperioden. Kommande direktavkastning väger 60 procent, fjolårets avkastning 30 procent och resterande del tillfaller direktavkastningen två år tillbaka i tiden.

De 15 aktier med högst sammanvägd direktavkastning utgör indexet från mars till februari, året därpå. Vid fjolårets investeringsprocess kom Nordea, Castellum, JM och Boliden in i fonden.

Investeringsprocessen ger en relativt låg omsättningshastighet och aktierna får samma vikt, 6,7 procent vid revideringstillfället, men får sedan fluktuera fritt till nästa revideringstillfälle ett år senare.

Fondens största sektorer är finansbolag som utgör en fjärdedel av fondens värde. Alla de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har hög direktavkastning och igår i fonden. Näst största sektor är telekommunikation på 15 procent. Sektorn representeras av telekomoperatörerna Tele2 och Telia Company, vilket ger fonden en stor övervikt jämfört med Stockholmsbörsens index. Fonden saknar helt investeringar inom tekniksektorn.

Det bolag som haft den högsta avkastningen sedan fjolårets revideringstillfälle är just de båda telekomoperatörerna Tele2 och Telia, följt av fastighetsbolaget Castellum. Sedan fonden startade i oktober 2016 har den lyckats nå en högre avkastning på 18 procent jämfört med SIX Return Index som består av alla bolag noterade på Stockholmsbörsen och avkastat 12 procent. De har skett till en lägre risknivå, men vi är medvetna om den korta mätperioden.

Värt att tänka på att detta är en långsiktig strategi. Fonden innehåller bara 15 bolag och vissa år kommer den att bli vinnare och år andra förlorare. Men om du vill ha en fond som satsar på stora stabila högutdelande bolag så är Aktiespararna Direktavkastning ett intressant alternativ.

I den positiva vågskålen för Aktiespararna Direktavkastning lägger vi självklart den låga förvaltningsavgiften på 0,3 procent per år. Placera rekommenderar köp av spetsfonden och tror att den har bra förutsättningar att fortsätta lyckas baserat på indexhistoriken.

Placeras andra val är en börshandlad fond, en så kallad ETF som heter Xact Högutdelande. Det är den första börshandlade fonden som inriktar sig på nordiska bolag med kombinationen av hög utdelning och stabil kursutveckling (låg volatilitet i aktien). Fonden såg dagen ljus i april 2017.

Xact Högutdelande har ett klart bredare investeringsunivers än Aktiespararna Direktavkastning.

Fonden är passiv och följer Nordic High Dividend Low Volatilty Creteria Index. Det är ett Index som återspeglar avkastningen i en portfölj av nordiska aktier med kombination av hög direktavkastning och låg historisk volatilitet.

Indexet omviktas halvårsvis och urvalsprocessen görs från de 150 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Sedan väljer man ut de 40 bolag som rankas bäst utifrån en kombination av direktavkastning och låg risk. Bolag med hög direktavkastning kommer inte automatiskt med i fonden, utan det är kombinationen som är viktig.

Indexet innehåller inte aktier i företag där mer än fem procent av intäkterna kommer från utvinning, produktion eller distribution av fossila bränslen eller produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, eller krigsmateriel.

Nya bolag i fonden under hösten var bland annat de svenska byggbolagen NCC och JM, finska telekomjätten Nokia, danska försäkringsbolaget Topdanmark och svenska industribolaget SKF.

Respektive bolagsvikt i fonden bestäms av storleken på direktavkastningen och den historiska risken i aktien. Bolag med högre utdelning och lägre risk väger mer index. Fondens största innehav är finska Sampo med en vikt på 3 procent och det minsta är danska Coloplast med 1,7 procent. Det blir inga stora innehav som väger runt 8 – 9 procent, utan man kan se innehaven som relativt likaviktade.

Drygt hälften av fondens värde består av svenska bolag. Finska bolag utgör 18 procent följt av norska bolag på 14,4 procent. De största sektorerna är finansbolag på drygt en tredjedel, vilket är en stor övervikt mot nordiska aktieindex. Av fondens fem största innehav är fyra finansbolag. Industribolag kommer på en andra plats på drygt 20 procent, vilket är i nivå med index.

Norska Mowi ASA tidigare under namnet Marine Harvest hör till den aktie med högst avkastning det senaste året. I topp hittar vi även finska telekomoperatören Elisa följt av det svenska fastighetsbolaget Castellum.

Sedan start i april 2017 har Xact Högutdelande har avkastat betydligt mer än MSCI Nordic index inklusive utdelningar. Vi är väl medveten om att det är en kort och svängig mätperiod. 

Sedan fonden nådde sitt högsta värde i slutet på augusti har fonden tappat nio procent i värde, jämfört med MSCI Nordic index som backat drygt 12 procent. Det ska bli riktigt intressant att följa utvecklingen om den svängiga och sura aktiemarknaden består, för att se hur väl högutdelnings- och lågvolatilitetsstrategin fungerar i ett sämre börsklimat.

Fonden går att handla i realtid på Stockholmsbörsen och den årliga förvaltningskostnaden är låga 0,3 procent. Det är samma resonemang som för Aktiespararna Direktavkastning, fondens strategi kan göra den till förlorare vissa enskilda år. Inga träd växer ju som bekant till himlen men vissa investeringsstrategier tenderar att fungera bättre än andra över tid.

En svensk eller nordisk högutdelande fond fungerar utmärkt i en fondportfölj. Vår bedömning är att med ett köp i en sådan fond bör ha en långsiktig investeringshorisont på åtminstone tre år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/fonder-som-satsar-pa-hogutdelare.html

Oriflames försäljning minskade

Det var en förändrad försäljningsmix med minskad försäljning på de viktiga geografiska marknaderna Asien och Turkiet som fick Oriflame att på torsdagen uppdatera marknaden med preliminära resultat för det fjärde kvartalet 2018.

Det uppger bolaget ir-chef Nathalie Redmo för Nyhetsbyrån Direkt.

”Ser vi till den externa förväntansbilden så avviker inte resultatet nämnvärt i sin helhet, men däremot ser vi att försäljningsmixen mellan de geografiska markanderan skiljer sig från analytikernas estimat”, säger Nathalie Redmo och tillägger att bolaget, trots minskad försäljning på marknader med hög lönsamhet, lyckas upprätthålla lönsamheten och att bolaget har en finansiell ställning som möjliggör en utdelning i linje med den ordinarie utdelningen föregående år.

Oriflames omsättning uppgick preliminärt till 370 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Infront Datas sammanställning från den 8 november hade ett snittestimat på 382 miljoner euro.

Med hänvisning till den tysta perioden inför rapporten kan bolaget inte kommentera närmare påverkan på lönsamheten från den förändrade geografiska försäljningsmixen.

Oriflames omsättning i lokal valuta ökade med 1 procent och minskade i euro med cirka 3 procent till 370 miljoner euro under det fjärde kvartalet (380).

Det framgår av preliminära oreviderade nyckeltal för fjärde kvartalet 2018.

Infront Datas sammanställning från den 8 november hade ett snittestimat på 382 miljoner euro i omsättning fjärde kvartalet 2019.

Rörelsemarginalen uppgick till 13,5 procent (14,8) negativt påverkad av valuta med cirka 140 punkter.

Rörelseresultatet uppgick till 50 miljoner euro (56,3). Här låg Infront Datas snittestimat på 51,6 miljoner euro.

Resultat efter skatt uppgick till 33 miljoner euro (35,8) med ett resultat per aktie efter utspädning om 0:57 euro (0:62).

Förhållandet säkrad nettoskuld/EBITDA var 0,25 jämfört med -0,02 under 2017.

Baserat på ovanstående preliminära oreviderade resultat och finansiell ställning, och i linje med bolagets utdelningspolicy, har styrelsen för avsikt att föreslå årsstämman 2019 en total utdelning på 1:60 euro, att jämföras med årsstämman 2018 1:60 euro ordinarie utdelning + 1:00 euro extraordinär utdelning.

Oriflame uppdaterade marknaden med preliminära oreviderade nyckeltal för fjärde kvartalet 2018 på fredagsmorgonen, siffror som visar en förändring i den geografiska mixen och upprätthållen stabil underliggande lönsamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent men minskade i euro med cirka 3 procent till 370 miljoner euro. Väntat enligt Infront Datas senaste sammanställning från november låg på en omsättning på 382 miljoner euro.

Asien & Turkiet redovisade en försäljningsminskning under kvartalet, medan Latinamerika, Europa & Afrika och CIS hade en positiv försäljningsutveckling, skriver Oriflame.

I Latinamerika ökade försäljningen i lokal valuta med 6 procent (5 procents ökning i euro).

I Europa & Afrika ökade försäljningen i lokal valuta med 7 procent (7 procents ökning i euro).

I CIS ökade försäljningen i lokal valuta med 5 procent (2 procents minskning i euro).

I Asien & Turkiet minskade försäljningen i lokal valuta med 8 procent (13 procents minskning i euro).

Rörelsemarginalen uppgick till 13,5 procent under fjärde kvartalet (14,8), tyngt av valuta med cirka 140 punkter.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/oriflames-forsaljning-minskade.html

Kepler: Mekonomen köpvärd trots allt

Det menar Kepler Cheuvreux, som sänker riktkursen för aktien till 115 kronor (135), men upprepar sin köprekommendation, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat.

”(Vi förväntar oss) att vinsterna stiger genom förvärvet av FTZ/Interteam och trots vår sänkta prognos handlas aktien till ett framåtblickande P/E-tal på 9x, vilket är attraktivt”, skriver mäklarfirman i en analysuppdatering på fredagen.

Enligt Mekonomen väntas rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018 landa i intervallet 105-115 miljoner kronor, jämfört med 103 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017. Resultatet kan jämföras med snittestimaten om 164 miljoner kronor i Bloombergs sammanställning. Det lägre än väntade resultatet skylls på en onormalt svag marknad i Europa.

”Vi förväntar oss en resultatförbättring de kommande åren efter förvärven, men också från den växande flottan av begagnade bilar. Mekonomens sammanslagning av de två största reservdelslagren, i Strängnäs och Eskilstuna, går enligt plan och väntas innebära en kostnadsbesparing”, skriver Kepler Cheuvreux.

Torsdagens sista avslut för Mekonomen var 92:40 kronor på Stockholmsbörsen.

Graf: Mekonomen kursutveckling 1 år

image

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/kepler-mekonomen-kopvard-trots-allt.html

Stenbeck lämnar Kinneviks styrelse

Cristina Stenbeck valdes in i Kinnevik styrelse 2003 som vice ordförande. Hon kommer enligt pressmeddelandet fortsätta ”stödja verksamheten och utöva inflytande i väsentliga strategiska frågor i sin roll som aktiv ägare”.

Hon kommer även fortsätta leda valberedningens arbete ”tillsammans med sina samarbetspartners”.

Cristina Stenbeck lämnade ordförandeposten våren 2016. Familjen Stenbecks ägande i Kinnevik ligger till större delen i olika stiftelser, däribland Verdere som kontrollerar nästan 19 procent av rösterna och AMS Sapere Aude Trust vars innehav motsvarar 11,7 procent rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings sammanställning.

”Vi är trygga i att Cristinas tankar och ambitioner, och hennes stöd som största aktieägare, kommer att fortsätta vara djupt fördelaktiga för Kinnevik och dess nu etablerade ledningsgrupp, och för vårt arbete i valberedningen”, säger James Anderson som är ledamot i valberedningen i pressmeddelandet.

Även Erik Mitteregger och Mario Queiroz har beslutat att inte ställa upp för omval. Valberedningen kommer att föreslå Susanna Campbell och Brian McBride till nya styrelseledamöter.

Susanna Campbell var vd för Ratos mellan 2012-2016 och sitter nu bland annat i styrelsen i Telia. I veckan skrev Dagens Industri att hon var på väg in i Kinneviks styrsle.

Brian McBride är före detta styrelseordförande för Asos, e-handelsbolaget som konkurrerar med bland andra Kinneviks portföljbolag Zalando. Han är för närvarande styrelseledamot i Wiggle som är en private equity-ägd e-handlare samt i AO World, en e-handlare verksam inom vitvaror. Han har även varit verksam inom Amazon.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/stenbeck-lamnar-kinneviks-styrelse.html

Netflix föll tillbaka efter rapport

Intäkterna var 4,19 miljarder dollar. Väntat här var intäkter på 4,21 miljarder dollar.

Bolaget adderade under kvartalet 8,8 miljoner abonnenter, att jämföra med analytikernas förväntningar på 9,2 miljoner enligt Bloombergs sammanställning. I USA adderades 1,5 miljoner nya abonnenter samt 7,3 miljoner i utlandet.

Netflix har dock ändrat sitt sätt att rapportera nya abonnenter och inkluderar nu inte längre gratis provabonnemang. Enligt Factset låg marknadens snittprognos räknat på detta sett på totalt 7,5 miljoner, rapporterar Market Watch. Väntat för antalet nya internationella abonnenter var 6,1 miljoner, enligt Wall Street Journal.

Inför det första kvartalet 2019 spår bolaget 8,9 miljoner nya abonnenter totalt, vilket är 0,4 miljoner mer än vad analytikerna har räknat med. Samtidigt spås ett resultat per aktie om 0:56 dollar, att jämföra med väntade 0:85 dollar. Netflix räknar vidare med intäkter på 4,5 miljarder dollar.

Aktien backade knappt 4 procent i efterhandeln.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/netflix-foll-tillbaka-efter-rapport.html

Liberal-löften, styrelser stannar och EQT:s renodling

L VANN MEST. Liberalerna får igenom flest vallöften, 28 stycken, i den uppgörelse som ligger till grund i den överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, enligt Dagens Nyheters granskning. Även Centerpartiet har fått igenom många vallöften, 27 stycken. Socialdemokraterna går samtidigt emot flest av sina vallöften. (DN)

INSYNSKRAV. Centerpartiet och Liberalerna kräver full insyn i processen för de reformer som de kommit överens om med regeringen. Ännu är det oklart hur detta ska gå till. (SvD)

LO STÖDJER. Trotsatt LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson uttalat skarp kritik mot flera punkter i den politiska överenskommelse som Socialdemokraterna träffat med C och L så stödjer han ändå S. Han tror inte Vänsterpartiet gör allvar av sitt hot att fälla regeringen om de genomför förändringar i hyressättningen och arbetsrätten. (SvD)

STYRELSERNA STANNAR. Det finns mindre anledning i år än förra året att göra större förändringar i styrelserna uppger källor med insyn i valberedningarnas arbete hos de större börsbolagen. Bland annat väntas Lars Idemark stanna kvar som ordförande i Swedbank. (DI)

RENODLAR. EQT har tagit ytterligare steg för att förbereda bolaget för en börsnotering. Bland annat har tre stycken emissioner genomförts för att renodla ägarstrukturen. (DI)

STRUNTAR I SPELSTOPP. Flera svenska spelbolag fortsätter att skicka erbjudanden till spelare som har stängt av sig själva i det branschomfattande stoppregistret ”Spelpaus”. Det strider mot den nya svenska spellagen. (DN)

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/01/18/liberal-loften-styrelser-stannar-och-eqts-renodling.html